Požiarna odolnosť plochých striech s izoláciám z expandovaného polystyrénu a minerálnej vlny

Požiarna odolnosť plochých striech s izoláciám z expandovaného polystyrénu a minerálnej vlny

 

Kombinované tepelné izolácie z penového polystyrénu a minerálnej vlny sa dnes stala veľmi rozšíreným riešením plochých striech. Skladba vyniká nielen nízkou hmotnosťou, výbornou úrovňou tepelnej izolácie, rýchlou pokládkou, ale tiež veľmi dobrými protipožiarnymi vlastnosťami a celkovo výhodnou ekonomikou.

Zmena požiarne normy STN 73 0831 v roku 2001

Hlavný impulz pre prvé skúšky plochých striech s trapézovým plechom a kombinovanú tepelnou izoláciou boli v roku 2001. Bola ním nová STN 73 0831, ktorá požadovala požiarne oddelenie plastických hmôt (napr. Penového polystyrénu) od zhromažďovacieho priestoru konštrukcií druhu D1, vyhovujúce najmenej medznému stavu EI 15 (podľa článku 6.2 STN 1363-2, krivka pomalého zahrievania). Bolo teda nevyhnutné skúškami overiť nové skladby plochých striech, ktoré by splnili aj tieto nové požiadavky na požiarnu bezpečnosť. V roku 2002 tiež neboli k dispozícii žiadne skladby ľahkých plochých striech s trapézovým plechom s deklarovanou požiarnou odolnosťou podľa STN EN 1365-2.

 

Požiarna odolnosť vtedy nemali ako ploché strechy s minerálnou vatou, tak ani s penovým polystyrénom. Bola to vtedy veľká výzva - mať odskúšanou prvý plochú strechu na trapézovom plechu s požiarnou odolnosťou.

Prvá plochá strecha s požiarnou odolnosťou REI 15 (2002)

S nástupom novej STN 73 0831 začali za spolupráce spoločností Združenia EPS ČR, REPO a Kovové profily, intenzívne prípravy na nové náročné požiarnej skúšky. Uskutočnili teoretické výpočty nových kombinovaných tepelných izolácií EPS + MW pre ploché strechy, ktoré preukázali možnú úspešnosť budúcich skúšok. Teoretické výpočty boli následne 23.1.2002 overené prípravnú skúškou segmentov v rôznom zložení kombinovanej izolácie EPS + MW.

Táto prípravná skúška spresnila potrebné dáta pre hlavné skúšku požiarnej odolnosti podľa STN EN 1365-2.

Historický okamih vykonanie hlavnej skúšky požiarnej odolnosti sa odohral 1.2.2002. Prvýkrát v ČR ľahká plochej strecha s trapézovým plechom dosahuje požiarnych odolnosti neskôr klasifikované ako REI 15. Úspech bol o to väčší, že išlo o prvý skúšanú ľahkú plochú strechu na trapézovom plechu s kombinovanou tepelnou izoláciou EPS + MW.

 

Skladba strešného plášťa – skúšky sa konali 1.2.2002

 ●  Nosný trapézový plech 150/280
 ●  Parozábrana (PE fólia 0,25mm)
 ●  Tepelná izolácia a požiarne deliace vrstva MW 2x20mm s posunom špár
 ●  Tepelná izolácia PSB-S-25 Stabil hr. 130mm
 ●  Hydroizolačné súvrstvie (sklenej rúno + hydroizolačnej fólie)

 

Konkrétny výsledok skúšky konané 1.2.2002

 ●  R ... nosnosť: 19 minút
 ●  E ... celistvosť: 19 minút
 ●  Aj ... izolácia: 19 minút

Skúsenosti prvej skúšky

Prvý požiarny test plochej strechy na trapézovom plechu preukázal, že je možné dosiahnuť požiarnej odolnosti REI 15, dokonca v prevedení kombinovanej tepelnej izolácie EPS + MW.

Medzi hlavné závery skúšky patrila okrem statických požiadaviek na trapézové plechy tiež nevyhnutnosť aplikácie požiarne deliace vrstvy MW v dvoch vrstvách. Jednovrstvová izolácia MW sa javí dodnes pre ploché strechy s požiarnou odolnosťou z jednoduchého a logického dôvodu ako úplne nevhodné.

Pri zaťažení normovým požiarom zo spodnej strany dochádza u strešného plášťa k vysokým deformáciám, ktoré spôsobujú veľké otváranie špár medzi doskami MW. Týmito požiarnymi mostmi by mohol požiar prejsť cez tepelnú izoláciu až k horeniu hydroizolácie.

Skúšky plochých striech s kombinovanou izoláciou EPS + MW - 2002-2010

Po prvom úspechu z roku 2002 dochádza k veľkému rozmachu týchto nových skladieb plochých striech. Nadväzujú tiež ďalšie skúšky požiarnej odolnosti s klasifikáciami REI 15 - REI 30. Všetky skladby používajú overený a osvedčený princíp - na trapézový plech je treba aplikovať dvojvrstvovou požiarne deliace vrstvu MW. Tepelná izolácia z penového polystyrénu a hydroizolácie sa tak dostávajú do chránenej oblasti, kedy pri skúške požiarnej odolnosti nedochádza k ich horeniu a samozrejme ani napr. Odkvapkávanie.

 

SG COMBI ROOF 30M - požiarna odolnosť REI 30

Medzi najrozšírenejší systém súčasného strešného systému s kombinovanou izoláciou EPS + MW patrí ľahký strešný plášť SG COMBI ROOF 30 M, ktorý využíva koncernové spolupráce Saint-Gobain v oblasti tepelných izolácií, najmä spoločnosť ISOVER ako výrobca minerálnej vlny a expandovaného polystyrénu.

Strešný plášť SG COMBI ROOF 30M využíva tak najlepšie vlastnosti oboch izolantov, v prípade minerálnej vlny sa jedná o predovšetkým o tepelnú izoláciu a výborné protipožiarne vlastnosti, v prípade penového polystyrénu opäť o výborné izolačné vlastnosti, minimálna hmotnosť a vysokú pevnosť v tlaku.

 

Požiarna odolnosť SG COMBI ROOF 30 M

Skúška požiarnej odolnosti ľahkého strešného plášťa SG COMBI ROOF 30 M bola vykonaná podľa metodiky EN 1365-2: 2001. Skladba preukázala výborné požiarne vlastnosti a táto kombinovaná strecha zabezpečuje pre objekty požiarnu odolnosť 30 minút (REI 30).

Skladba ľahkého strešného plášťa SG COMBI ROOF 30 M

 

Nosná časť

trapézové plechy TR 150/280 / 0,75 konkrétnej triedy ocele a statických parametrov pri požití príslušných pripojovacích detailov. Na základe špeciálneho statického posudku je možné navrhnúť strešný plášť SG COMBI ROOF 30 M pre rôzne rozpony a konkrétne statické podmienky. Odborný technický servis v oblasti statiky zabezpečuje spoločnosť Kovové profily s.r.o.

 

Parozábrana

možno použiť parozábranu ľubovoľného typu

 

Tepelná izolácia + požiarne deliace vrstva

veľkoformátové dosky ISOVER hr. 2x30mm s obojsmerne posunutými špárami. Použitie iných typov dosiek je podľa príslušného protokolu o klasifikácii podľa STN EN 13 501-2: 2003 neprípustné

 

Hlavná tepelná izolácia

penový polystyrén SG COMBI ROOF hr. min. 80mm, max. 250mm pri rovných doskách a 500mm pri spádových doskách

 

Hydroizolačné súvrstvia

na základe Posúdenie požiarnej odolnosti strešného plášťa čiže Rozšírené aplikácie výsledkov skúšky podľa STN EN 13 501-2 je možné použiť ľubovoľný typ povlakovej hydroizolácie (asfaltový pás, fólia, ...). Požiarnu otvorenosť, či uzavretosť plochy je potrebné posúdiť samostatne podľa 8.15.4 STN 73 0802

Vydané protokoly, klasifikácia a posúdenie

 ●  Protokol o skúške "Composite insulated roof SG COMBI ROOF"
 ●  Protokol o klasifikácii podľa STN EN 13 501-2: 2003 - ľahký strešný plášť SG COMBI ROOF
 ●  Posúdenie požiarnej odolnosti ľahkého strešného plášťa SG COMBI ROOF, rozšírená aplikácia výsledkov skúšky podľa STN EN 13 501-2

Záver

Kombinovaná tepelná izolácia si získala najmä v ľahkých strešných plášťoch na trapézovom plechu svoje pevné miesto. Nevyhnutnosťou pre požiarnu spoľahlivosť je prevedenie požiarne deliacej vrstvy z MW z dvoch vrstiev s posunom špár. Pre bezpečnosť pri pokládke je z dôvodu mechanickej pevnosti vhodnejšie riešenie s doskami MW hrúbky 2x30mm.

Celá rada požiarnych skúšok niekoľkých firiem a už osem rokov skúseností z praxe potvrdzuje, že sa jedná o skladbu s veľkou budúcnosťou, ktorá zohľadňuje nielen požiadavky na tepelnú izoláciu, mechanické vlastnosti a požiarna odolnosť ale aj na celkovú ekonomiku riešenie strešného plášťa.

 

Ing. Pavel Rydlo

 

Autor:  Ing. Pavel Rydlo

Vyštudoval ČVUT v Prahe, je autorizovaným inžinierom v oblasti výstavby budov a manažér technickej podpory divízie Isover.

Od roku 1996 sa aktívne zapája do vývoja a aplikácií tepelnej izolácie na výstavbu.