Technické a priemyselné izolácie

Základné funkcie technických izolácií

Prudký a trvalý technický vývoj v priemyselnej výrobe, doprave, stavebníctve a iných hospodárskych odvetviach, ako aj zvyšujúce sa náročnosť na komfort spotrebiteľov v celosvetovom meradle, sú príčinou exponenciálne narastajúceho čerpanie energie. Objem existujúcich zásob energie je pritom limitovaný a objavovanie nových zdrojov je nielen stále vecne a časovo náročnejšie, ale tiež nedáva nádej na ich ekonomické zvýhodnenie proti doteraz známym podmienkam.

Priemyselné tepelné izolácie

V tejto situácii je hlavným, ak nie jediným reálnym smerom k čiastočnému východisku, hľadanie úsporných opatrení. Teplo, ako najväčší užívaný nositeľ energie, sa z miesta svojej výroby do miesta spotreby dopravuje. V zmysle principiálnych fyzikálnych zákonov dochádza vplyvom rozdielov teplôt k jeho stratám. Ich účinné obmedzenie je možné správnym uplatnením vhodných tepelných izolácií.

Mnohé skoršie analýzy preukázali, že medzi inými úspornými opatreniami pripadá práve na uplatnenie izoláciou jeden z najvýznamnejších a pritom pomerne lacných a ľahko uskutočniteľných prínosov.

Energetická náročnosť priemyselných budov

Znižovanie energetickej náročnosti stavebných objektov ako celku, teda nespočíva len v obmedzovaní tepelných strát obvodovými konštrukciami budov, ale aj v znižovaní tepelných strát technických zariadení budov. K tomu by vám mali pomôcť technické izolácie Isover. Isover má pri výrobe materiálov na zateplenie, trvalú udržateľnosť materiálov na zreteli.

V ponuke u nás nájdete izolácie vhodné pre použitie v priemyselných aplikáciách, najmä pre potrubia, vzduchovody, zásobníky, dymovody, elektrárenskej komponenty, atď.

Technické izolácie Isover plnia
pri použití v priemysle tieto funkcie:

 Znižovanie tepelných strát.
 ● Ochrana osôb pred kontaktom so zariadením (kritérium maximálnej povrchovej teploty).
 ● Ochrana proti kondenzácii vnútri potrubia.
 ● Ochrana proti kondenzácii mimo potrubia (tzv. Chladová izolácie).
 ● Protimrazová ochrana potrubia a zásobníkov, teplonosných látok, palív, a pod.
 ● Regulácia teploty látok vedených v rozvodoch ako ochrana podmienok priemyselných procesov.
 ● Ochrana osôb, zariadení a majetku v prípade požiaru.
 ● Znižovanie hladiny hluku a zvukovú izoláciu.

Najdôležitejšou funkciou izolačných materiálov pri použití v priemysle je znižovanie tepelných strát technologických zariadení a rozvodov tepla. Veľká väčšina z týchto zariadení má vysokú povrchovú teplotu. Pre ich tepelnú ochranu je teda nutné navrhnúť a použiť také materiály, ktoré vyhovujú daným prevádzkovým podmienkam. Isover Vám vždy pomôže nájsť ten najoptimálnejší výrobok pre danú aplikáciu.

Potrebujete poradiť?

Technické izolácie sú súčasťou každej stavby, ak potrebujete navrhnúť riešenie, poradiť, kontaktujte nás.