Systémová skladba BASIC

Skladba BASIC predstavuje tradičné riešenie tepelnej izolácie dvojplášťovej šikmej strechy, bez záklopu, so skladanou strešnou krytinou. 

Čítať viac
Skryť

Popis

Skladba BASIC predstavuje tradičné riešenie tepelnej izolácie dvojplášťovej šikmej strechy, bez záklopu, so skladanou strešnou krytinou. Pri návrhu odvetranej vzduchovej je nutné zohľadniť triedu tolerancie hrúbky tepelnej izolácie Isover DOMO PLUS a zvýšiť výšku kontralaty a tým aj odvetranej vzduchovej medzery.

Skladba sa vyznačuje veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, najväčšou potrebou vnútorného priestoru a pomerne náročnou podkonštrukciou pod krokvami, avšak najnižšou obstarávacou cenou izolácie a vynikajúcimi zvukovoizolačnými vlastnosťami – index vzduchovej nepriezvučnosti strechy Rw > 52dB.

Isover DOMO PLUS so súčiniteľom tepelnej vodivosti λD = 0,038W/m.K, triedou tolerancie hrúbky T1, veľmi dobrým merným odporom proti prúdeniu vzduchu Afr≥5 kPa.s/m2, ktorý účinne zamedzuje prúdeniu vzduchu v izolácii, a tým zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti. Pod krokvami odporúčame vytvoriť podkonštrukciu s inštalačnou medzerou hrúbky 6 cm, ktorá chráni parozábranu Isover STOPVAP 90 pred poškodením napr. zapustenými bodovými svietidlami.

Systemova skladba BASIC

Tepelná izolácia dvojpášťovej šikmej strechy

Ochranu izolácie pred jemným naviatym snehom a vodou z exteriéru vytvára kontaktná difúzne otvorená poistná hydroizolácia Isover. Tepelná izolácia Isover DOMO PLUS v potrebnej hrúbke sa vkladá medzi krokvy a pod krokvy, v závislosti od výšky krokvy je tepelná izolácia uložená v 2 alebo viacerých vrstvách. Hrúbka vrstvy tepelnej izolácie pod krokvami sa bežne pohybuje v rozmedzí 160 až 220 mm.

Odporúčame rozdeliť izoláciu pod krokvami do dvoch vrstiev a vytvoriť inštalačnú rovinu, ktorá umožňuje osadenie napr. bodových svietidiel, bez poškodenia parobrzdy. Viacvrstvová systémová parozábrana Isover STOPVAP 90 zabezpečuje ochranu tepelnej izolácie pred vlhkosťou z interiéru a zároveň slúži na uvoľnenie zabudovanej vlhkosti v konštrukcii strechy.

 

Skladba šikmej strechy BASIC

Skladba šikmej strechy vo variante BASIC dosahuje veľmi dobrú vzduchovú nepriezvučnosť Rw > 52dB. Vylúčenie kondenzácie v konštrukcii sú overené výpočtom podľa STN 730540.

- Betónová krytina
40 mm Strešné latovanie
60 mm Kontralatovanie
-

Poistná hydroizolácia Isover DACH PREMIUM

200 mm

Tepelná izolácia Isover DOMO PLUS medzi krokvami

160 mm Tepelná izolácia Isover DOMO PLUS medzi krokvami
-

Isover VARIO® XTRA SAFE

60 mm Tepelná izolácia Isover DOMO PLUS v inštalačnej medzere
15 mm

Sádrokartónová doska Rigips

 

ODPORÚČANIE:

Pri návrhu odvetranej medzery pod krytinou odporúčame zohľadniť triedu tolerancie hrúbky tepelnej izolácie T1, aby nemohlo dôjsť k vytlačeniu poistnej hydroizolácie do priestoru odvetranej vzduchovej medzery. Účinným opatrením je napríklad vytvorenie neodvetranej vzduchovej dutiny pod poistnou hydroizoláciou hrubej 2 cm.

 

Materiály Isover pre zateplenie strechy Skladbou BASIC

 

Materiály Isover pre zateplenie strechy Skladbou BASIC

 

Do výpočtu sme nezahrnuli prevetrávanú vzduchovú dutinu a strešnú krytinu.
* Tepelnotechnické charakteristiky materiálov podľa normy STN 73 0540/3.

 

Výsledky výpočtov použitých materiálov

Vonkajšia výpočtová teplota θe:  -13,90 °C
Teplota povrchu konštrukcie θsi:  19,6 °C
Súčiniteľ prechodu tepla U:  0,098 W/(m².K)
Difúzny odpor konštrukcie:  38,892 x 109 m/s 
Tepelný odpor konštrukcie R 10,07 m².K/W
Normalizovaná hodnota Un: 
(Konštrukcia vyhovuje cieľovej hodnote Ur3)
0,1 W/(m².K)
 
Maximálna hodnota Umax:
(Konštrukcia vyhovuje maximálnej hodnote Umax)
0,3 W/(m².K)

 

Overenie vplyvu tepelných mostov na povrchovú teplotu na vnútornej strane konštrukcie

Minimálna vnútorná povrchová teplota [°C] pre teplotu interiéru 21 °C a exteriérovú teplotu -13 °C je 19,5 °C. Podľa normy STN 730540:3 nadobúda kritická povrchová teplota na vznik plesní pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % hodnotu 13,56 °C, čo je výrazne menej ako 19,5 °C, z toho vyplýva, že konštrukčný detail je veľmi dobre zaizolovaný a nehrozí vznik plesní na vnútornom povrchu strechy.

BASIC

ODPORÚČANIE:

Riešenie systémových detailov zateplenia medzi a pod krokvami je uvedené v katalógu Tepelných väzieb II.

 

 

Difúzna schéma skladby strechy BASIC

Zobrazuje krivku čiastkového a nasýteného čiastkového tlaku vodnej pary v konštrukcii strechy, obe krivky sa nepretínajú t.j. v konštrukcii nedochádza ku kondenzácii vodnej pary. V zmysle normy STN 730540 je potrebné v prípade tepelných mostov posúdiť konštrukciu z hľadiska 2-rozmerného alebo 3-rozmerného tepelného poľa.

 

Difúzna schéma skladby strechy BASIC

 

Odporúčanie pre zateplenie šikmej strechy Skladbou BASIC:

Skladba BASIC sa vyznačuje veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, najväčšou potrebou vnútorného priestoru a pomerne hrubou podkonštrukciou pod krokvami, avšak najnižšou obstarávacou cenou izolácie. Z hľadiska ochrany pred prehrievaním sa musí čas medzi maximálnou teplotou na vonkajšom povrchu strechy a maximálnou teplotou na vnútornom povrchu pohybovať v rozmedzí min. 8 až 10 hodín. Pri skladbe BASIC predstavuje spomínaný čas tzv. fázový posun hodnotu 8,19 hodiny. Tento čas bol stanovený výpočtom pre samotnú tepelnú izoláciu bez vplyvu ostatných vrstiev skladby strešného plášťa.

Vlastnosti jednotlivých systémových skladieb sa pochopiteľne líšia, ako to vidno aj v nasledujúcej grafike. Skladba Basic poskytuje oproti Economy a Profi rozdielnu ochranu a tepelnoizolačné vlastnosti.

Porovnanie systémových skladeb

Porovnanie systémových skladeb

 

Zateplenie šikmej strechy, podkrovia

Dokumenty

Vybrať všetko
Katalógy a prospekty
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Katalóg tepelných väzieb II. - strešné konštrukcie
Katalógy
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Isover katalóg šikmých striech
Aplikačné postupy
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Aplikačný postup - Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Mohlo by vás zaujímať