Správny výber izolácie

Ako dosiahnuť čo najlepšiu
tepelno - izolačnú schopnosť domu?

Chceme použiť izoláciu do šikmých striech, plochých striech, kontaktných fasád alebo na odvetrané fasády, priečky a predsadené steny, podlahu či ide o zateplenie sokla? Pôjde iba o zabráneniu únikom tepla, alebo tiež o zlepšenie akustiky či požiarnej bezpečnosti? Akým podmienkach bude izolácia vystavená? Pôjde iba o výplňovú „hmotu“, alebo musí napr. niesť celú váhu podlahy?

Straty tepla nezaizolovanou alebo nedostatočne izolovanou strešnou konštrukciou a cez obvodové steny predstavuje v rodinných domoch v priemere až 30% z celkových tepelných strát a únikov z domu. Pri požiadavke na tepelno izolačnú schopnosť je dôležité sledovat dva parametre, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ a tepelný odpor R. Zvýšenie tepelného odporu dosiahneme výberom produktu s nižším súčiniteľom tepelnej vodivosti λ a zvýšením hrúbky tepelnej izolácie. Čím je tepelný odpor zvolenej hrúbky izolácie vyšší, tým lepšie tepelne izoluje.

Tepelný odpor materiálov R

Tepelný odpor udáva mieru odporu proti prenikaniu tepla. Čím vyšší je tepelný odpor materiálu alebo konštrukcie, tým pomalšie teplo prechádza. Cieľom je, aby bol tepelný odpor obálky budovy (podlaha na teréne, obvodovej steny alebo strechy) čo najvyšší.

Jednotka uvádzajúca tepelný odpor R je: [m2K∙W-1]

Súčiniteľ tepelnej vodivosti materiálov λ

Veličina λ je dôležité kritérium na porovnávanie kvality tepelných izolácií, čiže tepelenj vodivosti materiálov. Udáva, ako materiál vedie teplo. Čím je hodnota nižšia, tým je kvalita tepelnej izolácie vyššia a teplo uniká cez taký materiál pomalšie.

Jednotka uvádzajúca tepelnú vodivosť λ je: [W∙m-1K-1] 

Ako sa chrániť pred hlukom?
Akustika

Týka sa to najmä podláh, priečok, podhľadov i stien. Odporúčame vyberať izolácii so sklených a kamenných vlákien, v prípade krokového útlmu podláh sú vhodné aj špeciálne elastifikované podlahové polystyrény. Zvuková izolácia má schopnosť znižovať mieru prechádzajúceho zvuku cez konštrukcie alebo časti budovy.

Nová publikácia Saint-Gobain pre akustiku poskytuje základné informácie o tom, čo je zvuk, akustika a ako sa prejavuje hladina akustického tlaku v dB pri zdravom a poškodenom sluchu a aké základné parametre vplývajú na „akustickú pohodu“. Saint-Gobain prináša riešenia pre všetky typy budov. Spomínajú sa riešenia pre lepšie zvukové prostredie v kanceláriách od Ecophonu, riešenia Isover pre izoláciu stien, podláh a stropov, akustika z pohľadu tepelnoizolačných kontaktných systémov od Weber, akustická pohoda interiéru od Rigips a riešenia Glassolutions – akustika stavebného

Požiarna bezpečnosť

V tomto prípade odporúčame použitie izolácií zo sklenej vlny a kamennej vlny, pri vyšších nárokoch na požiarnu odolnosť najmä izolanty z kamennej vlny s vyššou objemovou hmotnosťou. V niektorých prípadoch je možné použitie kombinácie polystyrénu a kamennej vlny, napr. v prípade plochých striech s požiadavkou na 30 min. odolnosť Isover SG COMBI ROOF 30M GREY, v prípade fasád Isover TWINNER.

Ako alebo čím bude izolácia zaťažená zaťažená? (pevnosť podlahy, strechy)

V podlahách je možné použitie expandovaného polystyrénu alebo minerálnejvlny (tvrdenej). Pri väčšom plánovanom zaťažení je vhodnejší expandovaný polystyrén (Isover EPS 100S, Isover EPS 150S a Isover EPS 200S), pre extrémne zaťaženie odporúčame použitie extrudovaného polystyrénu STYRODUR C.

 

Bude izolácia vo vlhkom prostredí?

Vo väčšine prípadov môžeme použiť Isover EPS PERIMETER alebo Isover SOKLOVÁ DOSKA. Pri veľkej vlhkosti a tlaku na izoláciu použijeme STYRODUR C, ktorý má nasiakavosť najmenšiu.

Minerálne izolácie - vlastnosti

Tepelná ochrana

Použitie izolačných materiálov z minerálnych vlákien Isover je z hľadiska vytvorenia tepelnej pohody vnútorného prostredia a dosiahnutia minimálnych tepelných strát správnou voľbou pri návrhu skladby jednotlivých stavebných konštrukcií. Nízka tepelná vodivosť izolácie z minerálnej vlny umožňuje zníženie tepelných strát, v prípade obvodovej steny sa jedná o viac ako 50%.

Paropriepustnosť

Vďaka minimálnemu difúznemu odporu izolácia Isover z minerálnych vlákien nebráni prirodzenému pohybu vodnej pary. Izolácia nezadržuje vodnú paru v konštrukcii, ale naopak, umožňuje jej prechod do exteriéru, zjednodušene povedané „dom dýcha“.

Vzduch µ = 1,0
Tepelno-izolačné vláknité materiály µ = 1,0 - 1,5
Tepelno-izolačné penovo-plastické materiály µ = 40 - 100

Ochrana proti hluku

Veľmi dobrá absorpčná schopnosť vláknitých materiálov vložených v dutinách konštrukcií zvyšuje akustickú pohodu vnútri objektu, tzn. Podporuje ochranu konštrukcie pred neželaným vonkajším hlukom a rušivým hlukom zo susedných miestností.

Požiarna bezpečnosť

Izolačné materiály Isover sú nehorľavé a v prípade vzniku požiaru nedochádza k rozvoju a šíreniu plameňa na ich povrchu a vytváraniu toxických splodín. Z požiarneho hľadiska je použitie fasádnych zatepľovacích systémov s izolantom z minerálnych vlákien Isover správnou voľbou.

Ekológia

 

EPD

 

Minerálna vlna Isover zodpovedá všetkým požiadavkám, ktoré kladie moderné bývanie na tepelné izolácie. Každá čadičová a sklená vlna (Isover) má pôvod z prakticky nevyčerpateľných prírodných surovín. Šetrná výroba s podielom recyklovaného materiálu je realizovaná podľa najprísnejších európskych noriem. Výsledné produkty je možné opakovane použiť a sú taktiež ľahko recyklovateľné. Uvedené vlastnosti umožňujú klasifikovať tieto výrobky ako ekologicky absolútne zdravotne nezávadné pre ľudský organizmus, t.j. 100% BIO.

Celosvetová snaha o znižovanie emisií CO2 význam kvalitnej izolácie znásobila. Zateplený objekt vykazuje menšiu spotrebu tepla na vykurovanie. Keďže výroba tepla zaťažuje životné prostredie emisiami CO2, práve v oblasti domácností existuje najvyšší potenciál úspor energií a obnoviteľných zdrojov energie v SR.

Životnosť

Životnosť izolácií z minerálnych vlákien je v prvom rade daná správnym výberom materiálu pre konkrétny typ stavebnej konštrukcie a tepelno-vlhkostným návrhom optimálnej hrúbky. Návrh taktiež špecifikuje použitie ochranných vrstiev, ktoré izoláciu chránia pred atmosférickými vplyvmi a zvýšenou vlhkosťou interiéru. Dôležitý je návrh projektanta ale aj profesionálne zabudovanie izolácie do konštrukcie domu, alebo drevodomu.

Výrobky Isover majú dlhú životnosť, sú stále – nemenia svoj tvar ani objem, neobsahujú retardéry horenia.