Kladačské plány plochých striech

Výhody spádovej vrstvy z tepelnej izolácie oproti spádovým poterom a ľahčeným betónom:

 rýchlosť montáže a realizácie
 ● integrácia spádovej a tepelnoizolačnej funkcie do jednej vrstvy (zníženie hrúbky strešného plášťa a zníženie hmotnosti priťaženia nosnej konštrukcie)
 ● Návrh spádovania a príprava kladačského plánu pre ploché strechy
 ● vylúči sa mokrý proces a s tým spojená technologická prestávka
 ● jednoduchá manipulácia s materiálom (vzhľadom na objemovú hmotnosť 15-30kg/m3)
 ● rýchlosť dodávky

Odporúčanie

 Podklad pod spádovou tepelnoizolačnou vrstvou musí byť dostatočne rovný, v prípade rekonštrukcii dorovnaný.
 ● Pred objednaním kladačského plánu odporúčame preveriť skutočné rozmery strechy a polohu odvodňovacích prvkov!
 ● Podkladové dosky sa odporúča ukladať na väzbu – prekrývanie zvislých škár medzi doskami.
 ● Tepelnoizolačné dielce je potrebné kotviť k podkladu z dôvodu účinkov saniu vetra.
 ● Spracovanie kladačského plánu je súčasťou štandardnej technickej podpory spoločnosti Isover. Spracovaná zákazka sa expeduje a posiela vo formáte PDF na email objednávateľa a je rozdelená na 2 časti (časť 1 – cenová ponuka obsahujúca sumáre výmer s výkresom návrhu spádovania. Časť 2 – sa posiela po obdržaní objednávky a obsahuje kompletný výkaz výmer s počtami kusov a výkres kladačského plánu).
 

Druhy materiálov a rozmery dosiek

EPS Expandovaný polystyrén:
1 x 1 m, 2,5 x 1 m

Styrodur® - Extrudovaný polystyrén: 1,25 x 0,6 m

Čadičová vlna: 1,2 x 1 m

PIR polyuretánová pena: 1,2 x 0,6 m

Správny materiál na zateplenie a vyspádovanie plochých striech sa navrhuje podľa jej funkčnosti a zaťaženia.

Základné parametre spádovej vrstvy z EPS

Rozmer dosiek EPS: spádové kliny z EPS sú vždy 1x1m Podkladové rovné dosky sú prevažne 1x2,5m, alternatívne môžu byť použité aj rozmery 1x0,5m, 1x1m. Rozmer spádových klinov (1x1m) rozdeľuje pôdorys spádovanej plochy na štvorcovú sieť. Hrúbka rovných dosiek je obmedzená možnosťami výroby od 10mm po 400mm. Hrúbka spádových dosiek sa vyrába od 5mm ale odporúčame spádové kliny od hr. 20mm (je to z dôvodu realizácie – aby sa dosky pri manipulácii a ukladaní nepoškodili).

Spádovanie: na rozdiel od spádovania ľahčenými betónmi prípadne inými materiálmi je pri spádovaní pomocou klinov EPS nutné dodržať rovnaký spád zo všetkých smerov, preto sú úžľabia (alebo nárožia) vždy v uhle 45°.

Spád je určený možnosťami výroby a preto nie je možné vyrobiť ľubovoľný spád klinov z EPS. Najmenší možný spád je 0,5% (5mm / 1m dĺžky). Ďalšie možné spády sú odstupňované rádovo po 0,5% t.j. 1,0%, 1,5%, 2,0%, 2,5%, 3,0% atď.. Podľa normy STN 73 1901 – Navrhovanie striech sa odporúča minimálny spád 1° = 1,75% po zaokrúhlení = 2%. Toto je nielen odporúčanie normy, ale aj odporúčanie väčšiny výrobcov a dodávateľov povlakových strešných krytín plochých striech.

Kladačský plán a výkaz

odmienkou pre spracovanie kladačského plánu a návrhu spádovania (výkazu) sú čitateľné podklady a jasne stanovené požiadavky od objednávateľa (projektant, investor resp. realizačná firma).

 

Požiadavky:

  typ EPS (70S, 100S, 150S, 200S) ak nie je stanovené tak sa uvažuje s EPS 100 S
 ● spôsob spádovania – (do vpuste, do žľabu, alt. iné riešenie)
 ● požadovaný spád v % (ak nie je stanovený tak sa štandardne spracuje s 2% spádom)
 ● minimálna hrúbka tepelnej izolácie (resp. maximálna, alebo priemerná), ak nie je zadaná tak sa spracováva štandardne od 20mm
 ● iné požiadavky objednávateľa
 ● požiadavka na zníženú časť (o 20mm) pri vpusti

 

Podklady: 

 názov a miesto stavby
 ● okótovaný pôdorys strechy (najlepšie vo formáte „dwg“, ak nie je dwg tak sa pôdorys musí prekresliť do digitálnej podoby a to predlžuje čas spracovania zákazky)
 ● kontakt na osobu ktorá vie zodpovedať prípadné otázky pri spracovaní (realizačná firma, investor, projektant..)

Štandardná doba spracovania kladačského plánu s výkazom je 1-2 pracovné dni (v prípade náročnejšieho zadania sa môže doba spracovania predĺžiť). Spracovaná zákazka sa expeduje a posiela vo formáte PDF na email objednávateľa a je rozdelená na 2 časti (časť 1 – „Návrh spádovania“ je cenová ponuka obsahujúca sumár výmer s výkresom návrhu spádovania. Časť 2 – „Kladačský plán“ sa posiela po obdržaní objednávky a obsahuje kompletný výkaz výmer s počtom kusov a výkres kladačského plánu).

Ako začať ukladať

Spravidla nie je presne stanovené (nariadené) odkiaľ je potrebné začať ukladať dosky spádovej vrstvy. Je to ľubovoľné a závislé na technickom a technologickom postupe realizačnej firmy. Všeobecne sa odporúča začať od miesta kde je v rohu celý kliny rozmeru 1x1m.

 

Ako začať ukladať

 

Úžľabia a nárožia

V úžľabiach a nárožiach sa spádové kliny musia prerezať po uhlopriečke . Na spádovaných strechách vznikajú väčšinou úžľabia a odrezok z klinu, ktorý je v úžľabí sa už nedá použiť na iné miesto a preto je polovica tejto dosky „odpad“.

 

Úžľabia a nárožia

 

Rozháňacie kliny

Sú to spádové dosky, ktoré slúžia na obchádzanie prekážok pri spádovaní. Hrúbka od 5mm (alt.10mm) a spád je vždy dvojnásobný ako samotný spád strechy. Rozháňacie kliny sú označené ako „X+číslo“ a sú navrhované tak, aby úžľabie medzi spádom a rozháňacím klinom bol min. 0,75%.

 

Rozháňacie kliny

 

Služba je poskytovaná v rámci servisu a služieb Isover a je spoplatnená podľa aktuálneho platného cenníka tepelných izolácií a príslušenstva Isover.

Podklady je potrebné zaslať na adresu:
✉️ strechy@isover.sk
?  0911 250 674