Systémová skladba ECONOMY

Skladba ECONOMY predstavuje veľmi dobré riešenie tepelnej izolácie dvojplášťovej šikmej strechy, bez záklopu, so skladanou strešnou krytinou.

Čítať viac
Skryť

Popis

Skladba ECONOMY predstavuje veľmi dobré riešenie tepelnej izolácie dvojplášťovej šikmej strechy, bez záklopu, so skladanou strešnou krytinou. Pri návrhu odvetranej vzduchovej strechy je nutné zohľadniť triedu tolerancie hrúbky tepelnej izolácie.

Ochranu izolácie pred jemným naviatym snehom a vodou z exteriéru vytvára kontaktná, difúzne otvorená poistná hydroizolácia Isover. Tepelná izolácia Isover UNIROL PLUS v potrebnej hrúbke sa vkladá medzi krokvy a pod krokvy, v závislosti od výšky krokvy je tepelná izolácia uložená v 2 alebo viacerých vrstvách. Hrúbka vrstvy tepelnej izolácie pod krokvami sa bežne pohybuje v rozmedzí 140 až 200 mm.

Odporúčame rozdeliť izoláciu pod krokvami do dvoch vrstiev a vytvoriť inštalačnú rovinu, ktorá umožňuje osadenie napr. bodových svietidiel, bez poškodenia parobrzdy. Parobrzda Isover VARIO® KM DUPLEX UV alebo Isover VARIO® Xtra zabezpečuje ochranu tepelnej izolácie pred vlhkosťou z interiéru a zároveň slúži na uvoľnenie zabudovanej vlhkosti v konštrukcii strechy.

Skladba ECONOMY sa vyznačuje menšou vrstvou tepelnej izolácie Isover UNIROL PLUS vďaka vylepšeným parametrom súčiniteľa tepelnej vodivosti. Vhodná je ako tepelná a akustická izolácia striech, obvodových stien, v systémoch odvetraných fasád pri zateplení domov, λd = 0,036W/m.K, triedou tolerancie hrúbky T2, s veľmi dobrým merným odporom proti prúdeniu vzduchu Afr.=5 kPa.s/m2, ktorý účinne zamedzuje prúdeniu vzduchu v izolácii a tým zlepšuje jej tepelnoizolačné vlastnosti.

Systémová skladba - ECONOMY

 

 

Skladba šikmej strechy ECONOMY

Skladba šikmej strechy vo vyhotovení ECONOMY dosahuje veľmi dobrú vzduchovú nepriezvučnosť Rw > 52dB. Vylúčenie kondenzácie v konštrukcii sme overili výpočtom podľa STN 730540.

​Predstavuje veľmi dobré riešenie tepelnej izolácie dvojplášťovej šikmej strechy, bez záklopu, so skladanou strešnou krytinou. Pri návrhu odvetranej vzduchovej je nutné zohľadniť triedu tolerancie hrúbky tepelnej izolácie. Skladba ECONOMY sa vyznačuje veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, úsporou vnútorného obytného priestoru vďaka lepším tepelnoizolačným vlastnostiam materiálu Isover UNIROL PLUS, úsporou na podkonštrukcii a vynikajúcim pomerom kvalita/cena.

 

- Betónová krytina
40 mm Strešné latovanie
60 mm Kontralatovanie
-- Poistná hydroizolácia Isover DACH PREMIUM
180 mm Tepelná izolácia Isover UNIROL PLUS medzi krokvami
140 mm Tepelná izolácia Isover UNIROL PLUS medzi krokvami
- Isover VARIO®  XTRA SAFE
60 mm Tepelná izolácia Isover UNIROL PLUS v inštalačnej medzere
15 mm Sadrokartónová doska Rigips

 

Akustická izolácia šikmej strechy

Ak sa budova nachádza v lokalite s vysokou hladinou hluku, odporúčame doplniť skladbu strechy o celoplošný záklop umiestnený na krokvách pre zlepšenie akustických vlastností. Skladba ECONOMY sa vyznačuje vynikajúcim pomerom kvalita/cena, vynikajúcimi zvukovoizolačnými vlastnosťami – index vzduchovej nepriezvučnosti strechy Rw > 52dB.

Ak sa v konštrukcii nachádza veľký počet husto uložených nosníkov, ktoré majú výrazne horší súčiniteľ tepelnej vodivosti (napr. drevo so súčiniteľom tepelnej vodivosti λd = 0,18W/m.K izoluje 5-krát horšie ako Isover UNIROL PLUS), je nutné hrúbku izolácie upraviť smerom nahor podľa detailného prepočtu.

 

Materiály Isover v Skladbe ECONOMY

 

Materiály Isover v Skladbe ECONOMY

 

Do výpočtu sme nezahrnuli prevetrávanú vzduchovú dutinu a strešnú krytinu.
* Tepelnotechnické charakteristiky materiálov podľa STN 730540/3.

Výsledky výpočtov použitých materiálov

 

Vonkajšia výpočtová teplota θe:  -13,90 C
Teplota povrchu konštrukcie θsi:  19,6°C
Súčiniteľ prechodu tepla U:  0,098 W/(m2.K)
Difúzny odpor konštrukcie:  38,892 x 109 m/s 
Tepelný odpor konštrukcie R 10,07 m2.K/W
Normalizovaná hodnota Un: 
(Konštrukcia vyhovuje cieľovej hodnote Ur3)
0,1 W/(m2.K)
 
Maximálna hodnota Umax:
(Konštrukcia vyhovuje maximálnej hodnote Umax)
0,3 W/(m2.K)

 

Overenie vplyvu tepelných mostov na povrchovú teplotu na vnútornej strane konštrukcie

ECONOMY

Minimálna vnútorná povrchová teplota [°C] pre teplotu interiéru 21 °C a exteriérovú teplotu -13 °C je 19,0 °C. Podľa normy STN 730540:3 nadobúda kritická povrchová teplota na vznik plesní pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % hodnotu 13,56 °C, čo je výrazne menej ako 19,0 °C, z toho vyplýva, že konštrukčný detail je veľmi dobre zaizolovaný a nehrozí vznik plesní na vnútornom povrchu strechy.

Z hľadiska ochrany pred prehrievaním sa musí čas medzi maximálnou teplotou na vonkajšom povrchu strechy a maximálnou teplotou na vnútornom povrchu pohybovať v rozmedzí min. 8 až 10 hodín. Pri skladbe ECONOMY predstavuje spomínaný čas tzv. fázový posun hodnotu 8,70 hodiny. Tento čas bol stanovený výpočtom pre samotnú tepelnú izoláciu bez vplyvu ostatných vrstiev skladby strešného plášťa.

Skladba ECONOMY pri dodržaní predpísaných teplotechnických parametrov umožňuje úsporu vnútorného priestoru v porovnaní so skladbou BASIC o 2 cm na samotnej hrúbke izolácie, čo pri podkroví s rozmerom 10 x 16 m predstavuje plus 0,5 m2. Pri kalkulovanej priemernej cene nehnuteľností v SR v roku 2014: cca 800 eur/m2 obytnej plochy predstavuje usporenú sumu 400 Eur.

 

Difúzna schéma skladby strechy ECONOMY

Na difúznej schéme vidíme, že v žiadnom mieste v skladbe strechy ECONOMY neklesá krivka čiastkového tlaku vodnej pary pod krivku nasýteného čiastkového tlaku nasýtenej vodnej pary, inými slovami, v konštrukcii nedochádza ku kondenzácii vodnej pary. V zmysle normy STN 730540 je potrebné v prípade tepelných mostov posúdiť konštrukciu z hľadiska 2-rozmerného alebo 3-rozmerného tepelného poľa.

 

Difúzna schéma skladby strechy ECONOMY

 

ODPORÚČANIE: Skladba ECONOMY sa vyznačuje veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, úsporou vnútorného obytného priestoru vďaka lepším tepelnoizolačným vlastnostiam materiálu Isover UNIROL PLUS, úsporou na podkonštrukcii a vynikajúcim pomerom kvalita/cena. Vlastnosti jednotlivých systémových skladieb sa pochopiteľne líšia, rovnako ako i cenová hladina komplexného riešenia, ako to vidno aj v nasledujúcej grafike.

Skladba Basic poskytuje oproti Economy a Profi rozdielnu ochranu a tepelnoizolačné vlastnosti.

 

Porovnanie systémových skladeb

Porovnanie systémových skladeb

 

Zateplenie šikmej strechy, podkrovia

Dokumenty

Vybrať všetko
Katalógy a prospekty
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Katalóg tepelných väzieb II. - strešné konštrukcie
Katalógy
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Isover katalóg šikmých striech
Aplikačné postupy
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Aplikačný postup - Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Mohlo by vás zaujímať