Systémová skladba PROFI

Skladba PROFI predstavuje veľmi dobré riešenie tepelnej izolácie dvojplášťovej šikmej strechy, bez záklopu, so skladanou strešnou krytinou. Pri návrhu odvetranej vzduchovej je nutné zohľadniť triedu tolerancie hrúbky tepelnej izolácie.

Čítať viac
Skryť

Popis

Skladba PROFI predstavuje veľmi dobré riešenie tepelnej izolácie dvojplášťovej šikmej strechy, bez záklopu, so skladanou strešnou krytinou. Pri návrhu odvetranej vzduchovej je nutné zohľadniť triedu tolerancie hrúbky tepelnej izolácie.

Ochranu izolácie pred jemným naviatym snehom a vodou z exteriéru vytvára kontaktná difúzne otvorená poistná hydroizolácia Isover. Tepelná izolácia zo sklenej vaty - Isover UNIROL PROFI v potrebnej hrúbke sa vkladá medzi krokvy a pod krokvy, v závislosti od výšky krokvy je tepelná izolácia uložená v 2 alebo viacerých vrstvách. Hrúbka vrstvy tepelenj izolácie pod krokvami sa bežne pohybuje v rozmedzí 110 až 170 mm.

Odporúčame rozdeliť izoláciu pod krokvami do dvoch vrstiev a vytvoriť inštalačnú rovinu, ktorá umožňuje osadenie napr. bodových svietidiel, bez poškodenia klímamembrány. Inteligentná klímamembrána Isover VARIO® KM DUPLEX UV alebo Isover VARIO® Xtra zabezpečuje ochranu tepelnej izolácie pred vlhkosťou z interiéru a zároveň slúži na uvoľnenie zabudovanej vlhkosti v konštrukcii strechy.

Skladba PROFI sa vyznačuje výbornými teplnoizolačnými vlastnosťami aj pri menšej hrúbke izolácie, úsporou vnútorného priestoru, vynikajúcimi zvukovoizolačnými vlastnosťami – index vzduchovej nepriezvučnosti strechy Rw > 52dB.

Hrúbka vrstvy pod krokvami sa bežne pohybuje v rozmedzí 110 až 170 mm. Odporúčame rozdeliť izoláciu pod krokvami do dvoch vrstiev a vytvoriť inštalačnú rovinu, ktorá umožňuje osadenie napr. bodových svietidiel, bez poškodenia klímamembrány.

 

Zabezpečenie konštrukcie strechy proti vlhkosti

Klímamembrána Isover VARIO® KM DUPLEX UV alebo Isover VARIO® Xtra zabezpečuje ochranu tepelnej izolácie pred vlhkosťou z interiéru a zároveň slúži na uvoľnenie zabudovanej vlhkosti v konštrukcii strechy. 

Skladba PROFI predstavuje vynikajúce riešenie tepelnej izolácie dvojplášťovej šikmej strechy, bez záklopu, so skladanou krytinou. Skladba sa vyznačuje, v porovnaní s BASIC a ECONOMY, ešte menšou potrebnou vrstvou tepelnej izolácie Isover UNIROL PROFI vďaka vylepšeným parametrom, najmä čo sa týka súčiniteľa tepelnej vodivosti .D = 0,033W/m.K, triedou tolerancie hrúbky T2, veľmi dobrým merným odporom proti prúdeniu vzduchu Afr.5 kPa.s/m2, ktorý účinne zamedzuje prúdeniu vzduchu v izolácii a tým zlepšuje jej tepelnoizolačné vlastnosti. Na splnenie požiadavky tepelnotechnickej normy na cieľovú hodnotu tepelného odporu je potrebných minimálne 33 cm tepelnej izolácie.

 

Výhody izolácie skladbou PROFI

Izolácia je v skladbe strechy navrhnutá v troch vrstvách. Prvá vrstva je uložená medzi krokvami, druhá vrstva je pod krokvami a tretia vrstva je v inštalačnej medzere pod klímamembránou. V závislosti od statického návrhu krokiev sa môže hrúbka jednotlivých vrstiev podľa potreby meniť. Tepelné mosty v miestach krokiev sú veľmi dobre zaizolované dvomi vrstvami tepelnej izolácie. Tepelnú izoláciu z vonkajšej strany chráni pred naviatym snehom alebo naviatou vodou kontaktná poistná hydroizolácia Isover, jednotlivé vrstvy fólie sa musia navzájom prekrývať aspoň s 10 cm presahom a odporúčame ich prelepiť páskou Isover VARIO® MULTITAPE.

Systémová skladba - ECONOMY

 

Skladba šikmej strechy PROFI

Predstavuje veľmi dobré riešenie tepelnej izolácie dvojplášťovej šikmej strechy, bez záklopu, so skladanou strešnou krytinou. Pri návrhu odvetranej vzduchovej je nutné zohľadniť triedu tolerancie hrúbky tepelnej izolácie. Skladba PROFI sa vyznačuje výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, úsporou vnútorného obytného priestoru vďaka lepším tepelnoizolačným vlastnostiam materiálu Isover UNIROL PROFI, vyššou úsporou na podkonštrukciu a vysokou ochranou pred letným prehrievaním.

- Betónová krytina
40 mm Strešné latovanie
60 mm Kontralatovanie
- Poistná hydroizolácia Isover DACH PREMIUM
200 mm Tepelná izolácia Isover UNIROL PROFI medzi krokvami
100 mm Tepelná izolácia Isover UNIROL PROFI medzi krokvami
- Isover VARIO®  XTRA SAFE
60 mm Tepelná izolácia Isover UNIROL PROFI v inštalačnej medzere
15 mm Sadrokartónová doska Rigips

 

Akustická izolácia strechy so skladbou PROFI

Skladba šikmej strechy vo vyhotovení PROFI dosahuje veľmi dobrú vzduchovú nepriezvučnosť Rw > 52 dB. Vylúčenie kondenzácie v konštrukcii sme overili výpočtom podľa STN 730540.

ODPORÚČANIE: Pri návrhu odvetranej medzery pod krytinou odporúčame zohľadniť triedu tolerancie hrúbky tepelnej izolácie T2, pričom v zmysle normy STN EN 13162 môže byť izolácia o 5 mm tenšia alebo o 15 mm hrubšia.

Drevo izoluje 5,45-krát horšie ako Isover UNIROL PROFI. Ak sa v konštrukcii nachádza veľký počet husto uložených nosníkov, je potrebné zväčšiť hrúbku izolácie.

 

Materiály Isover v skladbe PROFI

Materiály Isover v skladbe PROFI

 

Do výpočtu sme nezahrnuli prevetrávanú vzduchovú dutinu a strešnú krytinu.
* Tepelnotechnické charakteristiky materiálov podľa STN 730540/3.

Výsledky výpočtov použitých materiálov

Vonkajšia výpočtová teplota θe:  -13,90 °C
Teplota povrchu konštrukcie θsi:  19,7 °C
Súčiniteľ prechodu tepla U:  0,098 W/(m2.K)
Difúzny odpor konštrukcie:  38,573 x 109 m/s 
Tepelný odpor konštrukcie R 10,072 m2.K/W
Normalizovaná hodnota Un: 
(Konštrukcia vyhovuje cieľovej hodnote Ur3)
0,1 W/(m2.K)
 
Maximálna hodnota Umax:
(Konštrukcia vyhovuje maximálnej hodnote Umax)
0,3 W/(m2.K)

 

Overenie vplyvu tepelných mostov na povrchovú teplotu na vnútornej strane konštrukcie

Minimálna vnútorná povrchová teplota pre teplotu interiéru 21 °C a exteriérovú teplotu -13 °C je 20,1 °C. Podľa normy STN 730540:3 nadobúda kritická povrchová teplota na vznik plesní pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % hodnotu 13,56 °C, čo je výrazne menej ako 20,1 °C, z toho vyplýva, že konštrukčný detail je veľmi dobre zaizolovaný a nehrozí vznik plesní na vnútornom povrchu strechy.

Z hľadiska ochrany pred prehrievaním sa musí čas medzi maximálnou teplotou na vonkajšom povrchu strechy a maximálnou teplotou na vnútornom povrchu pohybovať v rozmedzí min. 8 až 10 hodín. Pri skladbe PROFI predstavuje spomínaný čas tzv. fázový posun hodnotu 9,64 hodiny. Tento čas bol stanovený výpočtom pre samotnú tepelnú izoláciu bez vplyvu ostatných vrstiev skladby strešného plášťa.

Skladba PROFI pri dodržaní predpísaných teplotechnických parametrov umožňuje úsporu vnútorného priestoru v porovnaní so skladbou BASIC o 5 cm na hrúbke izolácie, čo pri podkroví s rozmerom 10 x 16 m predstavuje plus 1,3 m2. Pri kalkulovanej priemernej cene nehnuteľností s SR v roku 2014: cca 800 eur/m2 obytnej plochy predstavuje usporenú sumu 1 040 Eur.

PROFI

Difúzna schéma skladby strechy PROFI

V skladbe strechy PROFI neklesá krivka čiastkového tlaku vodnej pary pod krivku nasýteného čiastkového tlaku nasýtenej vodnej pary, inými slovami, v konštrukcii nedochádza ku kondenzácii vodnej pary. V zmysle normy STN 730540 je potrebné v prípade tepelných mostov posúdiť konštrukciu z hľadiska 2-rozmerného alebo 3-rozmerného tepelného poľa.

Difúzna schéma skladby strechy PROFI

 

ODPORÚČANIE: Skladba PROFI sa vyznačuje výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, úsporou vnútorného obytného priestoru vďaka lepším tepelnoizolačným vlastnostiam materiálu Isover UNIROL PROFI, vyššou úsporou na podkonštrukciu a vysokou ochranou pred letným prehrievaním.

Vlastnosti jednotlivých systémových skladieb sa pochopiteľne líšia, ako to vidno aj v nasledujúcej grafike. Skladba Profi poskytuje oproti Economy a Basic rozdielnu ochranu a tepelnoizolačné vlastnosti.

 

Porovnanie systémových skladeb

Porovnanie systémových skladeb

 

Zateplenie šikmej strechy, podkrovia

Dokumenty

Vybrať všetko
Katalógy a prospekty
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Katalóg tepelných väzieb II. - strešné konštrukcie
Katalógy
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Isover katalóg šikmých striech
Aplikačné postupy
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Aplikačný postup - Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Mohlo by vás zaujímať