Energetická certifikácia budov

Prečo sa robí energetická certifikácia budov?

Od 1. januára 2008 začala na Slovensku platiť povinnosť vykonávať energetickú certifikáciu v zmysle požiadaviek zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Budovy, ktoré sú podrobené energetickej certifikácii, sú podľa ich energetickej hospodárnosti zatriedené do energetických tried, podobne ako je to pri chladničkách a inej bielej technike.

Triedenie môže pomôcť vlastníkom, ale i záujemcom o kúpu nehnuteľnosti jednoducho zistiť, do akej miery je budova energeticky hospodárna, a teda či v nej platia alebo budú platiť za energiu viac alebo menej. Podľa toho sa môžu rozhodnúť, koľko za budovu budú pýtať pri predaji alebo koľko sú ochotní investovať pri kúpe.

Čo je energetický certifikát budovy?

Energetický certifikát budovy je podmienkou kolaudačného konania novej a významne obnovenej budovy. Je to doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy – jej energetickej hospodárnosti. Súčasťou certifikátov má byť aj odporúčaný súbor opatrení, ako možno zlepšiť jej stavebné konštrukcie a systémy vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania a klimatizácie, osvetlenia. Z dôsledne vyhotovených energetických certifikátov možno posúdiť, či budova spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť.

 

Princíp energetických tried aplikovaný na budovy v energetických certifikátoch má zabezpečiť pre záujemcu o kúpu nehnuteľnosti jednoduchú orientáciu na trhu a dať mu informáciu, či kupuje priestory v budove, ktorá je alebo nie je energeticky hospodárna. Inými slovami: či v nej za energiu zaplatí viac, alebo menej.

Energetická certifikácia budov má zabezpečiť postupné stavanie nových budov s nízkou spotrebou energie aj to, aby významne obnovované existujúce budovy mali primerane nízku spotrebu energie. Zvýšenie informovanosti prostredníctvom certifikátov ovplyvní aj cenu nehnuteľností.

Kedy sa má vykonať energetická certifikácia?

Energetická certifikácia je povinná:

 ●  pri predaji budovy,
 ●  pri prenájme budovy,
 ●  pri dokončení novej budovy alebo významnej obnove existujúcej budovy.

V iných prípadoch je dobrovoľná.

Ak má budova spoločný systém vykurovania, možno na základe vykonanej energetickej certifikácie vykonať aj certifikáciu jednotlivého bytu alebo inej samostatne užívanej časti budovy. Energetickú certifikáciu bytu možno vykonať aj na základe hodnotenia iného podobného bytu v tej istej budove, ktorého energetická certifikácia už prebehla.