​Výsledok energetickej certifikácie budov

Príklad Energetického štítku budovy

 

Výsledkom procesu je energetický certifikát budovy, resp. energetický štítok. Sú to doklady, ktoré dokumentujú kvalitatívne vlastnosti budovy – jej energetickú hospodárnosť, zaradenie do príslušnej energetickej triedy a možné opatrenia na zlepšenie budovy a systémov techniky prostredia v nej.

Je to zároveň aj deklarácia, že budova spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť. V projektovej fáze sa to uvádza v podobe projektového hodnotenia na stavebné povolenie, resp. v realizačnej fáze v podobe energetického certifikátu budovy na kolaudačné rozhodnutie.

Energetický štítok je výňatok z energetického certifikátu. Ak ide o veľkú existujúcu budovu, v ktorej sídli orgán verejnej moci alebo právnická osoba poskytujúca služby veľkému počtu ľudí, pre ktoré ju ľudia často navštevujú, musí sa v nej umiestniť energetický štítok na nápadnom a zreteľne viditeľnom mieste prístupnom ľuďom, ktorí ju navštevujú.

Aká je platnosť energetického certifikátu?

Energetický certifikát je platný maximálne 10 rokov, ak sa skôr nevykonali také stavebné úpravy a zásahy do stavebných konštrukcií a technického zariadenia budovy, ktoré majú významný vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

Kto vykonáva energetickú certifikáciu budov?

Energetickú certifikáciu môže vykonávať len osoba odborne spôsobilá na energetickú certifikáciu. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI). Podnikanie v oblasti energetickej certifikácie je živnosťou podľa osobitného predpisu; osobitnou podmienkou jej prevádzkovania je odborná spôsobilosť a jej preukázanie skúškou odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou. Skúšky odbornej spôsobilosti vykonáva SKSI a zverejňuje aj zoznam odborne spôsobilých osôb.

Energetické triedy a ich význam

Základom energetickej certifikácie je zaradenie budovy do príslušnej kategórie a výpočet jej energetickej hospodárnosti. Na energetickom certifikáte je budova zatriedená podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého do energetickej triedy A až G.

Budovy v triede A sú energeticky najhospodárnejšie, naopak, v triede G najmenej hospodárne, t. j. majú vysokú mernú spotrebu energie. Nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov, t. j. musí byť zatriedená v triedach A alebo B. Takúto požiadavku musí spĺňať aj existujúca budova po uskutočnení jej významnej obnovy, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.