10 / 01 / 2019
- -
Ostatné
-
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Zoznam vykonávaných činností zhodnocovania:
  • R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov).
  • R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).