Odporúča sa hodnota tepelného odporu podľa normy STN 730540 R=4,4m2.K/W. jej cieľová hodnota je R=6,5 m2.K/W

  • 15 cm* - 22 cm** ISOVER SUPER-VENT PLUS, λ0,031 Detail

  • 16 cm* - 23 cm** ISOVER FDPL SV, λ0,034 Detail

  • 16 cm* - 23 cm** ISOVER FASSIL, λ0,035 Detail

  • 16 cm* - 23 cm** ISOVER UNI, λ0,035 Detail

  • 16 cm* - 23 cm** ISOVER FASSIL NT, λ0,035 Detail

 
Viac informácií o odvetraných fasádach

 

Zateplenie fasády

Pri zatepľovaní fasády sa môžete stretnúť s termínom tepelný odpor.
 
Čo je to tepelný odpor?
Tepelný odpor konštrukcie R je základnou veličinou ktorá hovorí o tepelnoizolačných schopnostiach nepriesvitnej stavebnej konštrukcie. Súčasné normy sú stanovené predovšetkým s ohľadom na minimálnu spotrebu energie na vykurovanie a s ohľadom na zabránenie porúch.
 

Výpočet tepelného odporu R = d/λ,

to znamená hrúbka v metroch delená výpočtovou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti materiálu. Pretože tepelný odpor je aditívna veličina, znamená to, že tepelné odpory jednotlivých vrstiev konštrukcie sa sčítajú.
 

Prečo by sa malo zatepľovať?

V obytných miestnostiach vykurujeme vzduch, obvodové steny, priečky a podlahy. Ak sú tieto konštrukcie studené, tepelná pohoda v interiéri sa znižuje. Dnes spotreba energie na vykurovanie, vetranie alebo na klimatizáciu je čo najnižšia.
 
Cieľom rekonštrukcií je vytvoriť útulné miestnosti so zdravou klímou a dobrou tepelnou pohodou, ktorej predpokladom sú dostatočne izolované obvodové múry.
 

Odvetrané fasády

Odvetraná fasáda je pojem pre fasády budov s predsadeným fasádnym plášťom, ktorý je od vonkajšej (murovanej) obvodovej steny stavby oddelený vzduchovou medzerou. Opláštenie budov môže byť vyhotovené mokrou cestou – primuruje sa nenosná priečka alebo suchou cestou – k obvodovej stene sa pripevní závesná konštrukcia, ktorá sa následne obloží rôznym materiálom.
Systém a jeho funkčnosť je postavený na odvetraní priestoru. Ventilačná medzera je medzi obvodovou nosnou stenou budovy a fasádnym opláštením. Vo ventilačnej medzere dochádza k zrýchleniu prúdenia vzduchu (komínový efekt).  Následkom je vytvorenie mikroklímy a cirkulácie. To má pozitívny vplyv na odvod pár a vlhkosti, zdravosť muriva (murivo nenapádajú huby a plesne), odvod horúceho vzduchu v letnom období a temperácia objektu.