Odporúčaná hodnota tepelného odporu podľa STN 730540 R=9,9 m2.K/W

  • 10+12 cm Puren FD-L, λ0,022 Detail

  • 12+14 cm Puren MV, λ0,025 Detail

  • 31 cm ISOVER EPS NEOFLOOR 100/150/200 KPa, λ0,031 Detail

  • 33 cm ISOVER EPS 200S, λ0,033 Detail

  • 34 cm ISOVER EPS 150S, λ0,034 Detail

  • 36 cm ISOVER EPS 100S, λ0,036 Detail

  • 28 cm ISOVER R, λ0,038 Detail + 10 cm ISOVER S, λ0,039 Detail

  • 38 cm ISOVER SG COMBIROOF 30M Detail

  • 32 cm ISOVER SG COMBIROOF 30M Grey Detail

 
Viac informácií o plochých strechách
 

Zásady návrhu tepelnoizolačnej vrstvy plochých striech

Na vytvorenie dodatočnej tepelnoizolačnej vrstvy v konštrukcii plochých striech sa používajú najmä izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu Styrodur. Pri rozhodovaní o konkrétnom type izolačnej dosky je potrebné zohľadniť účel, na ktorý má byť strecha určená a uvažované zaťaženie tepelnoizolačnej vrstvy. Je zrejmé, že na nepochôdznej streche so štrkovým zásypom bude uvažované zaťaženie nižšie ako na pochôdznej streche resp. streche určenej na parkovanie. Izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu Styrodur sú preto vyrábané v rôznych pevnostných triedach s pevnosťou tlaku (pri 10% stlačení) v rozmedzí od 200 až do 700 kPa. Pri návrhu izolačných dosiek je však okrem pevnosti v tlaku pri 10% stlačení nutné sledovať aj dovolené tlakové napätie pre trvalé zaťaženie počas 50 rokov (stlačenie max. 2%). Obe spomínané charakteristiky izolačných dosiek Styrodur sú uvedené v tab.1.
Dôležitým krokom pri návrhu tepelnej izolácie je okrem určenia vhodného typu izolantu aj návrh optimálnej hrúbky izolačných dosiek Styrodur. Normou odporúčaná hodnota tepelného odporu pre ploché strechy a strechy šikmé so sklonom do 45° je v prípade novostavieb R=4,9 m2.K/W; v prípade obnovovaných stavieb je to hodnota 3,2 m2.K/W. V tab. 2 sú uvedené orientačné minimálne hrúbky potrebné na dosiahnutie normou odporúčaných hodnôt tepelného odporu strešného plášťa (tepelný odpor ostatných vrstiev skladby strešného plášťa bol uvažovaný o hodnote 0,7 m2.K/W). Keďže v prípade obrátených plochých striech sa voda dostáva až pod tepelnoizolačnú vrstvu (na vrstvu hydroizolácie), môže v takomto prípade počas dažďov dochádzať k prechodnému ochladzovaniu nosnej konštrukcie. Medzi tepelnoizolačnou vrstvou a vegetačnou vrstvou sa preto odporúča realizovať drenážnu štrkovú vrstvu, ktorá zabezpečí odvedenie vody z povrchu tepelnoizolačných dosiek a eliminuje množstvo vody, ktorá sa dostane až na povrch hydroizolácie. Z dôvodu možného zatečenia vody cez vrstvu tepelnej izolácie je tiež potrebné tepelnú izoláciu obrátených plochých striech navrhovať ako jednovrstvovú. V prípade návrhu tepelnej izolácie z dvoch alebo viacerých vrstiev hrozí riziko, že medzi doskami dôjde vplyvom zatečenia a zamrznutia vody k vzájomným posunom vrstiev tepelnej izolácie.  Požadovaný spád na odvedenie vody je potrebné realizovať v podklade, a nie vo vrstve tepelnej izolácie. Na vytvorenie spádu sa používajú špeciálne spádové dosky z EPS polystyrénu alebo minerálnej vlny resp. sa spád vytvorí pomocou betónovej mazaniny.