Odporúčaná hodnota tepelného odporu podľa STN 730540 R=9,9 m2.K/W

  • 10+12 cm Puren FD-L, λ0,022 Detail

  • 12+14 cm Puren MV, λ0,025 Detail

  • 31 cm ISOVER EPS NEOFLOOR 100/150/200 KPa, λ0,031 Detail

  • 33 cm ISOVER EPS 200S, λ0,033 Detail

  • 34 cm ISOVER EPS 150S, λ0,034 Detail

  • 36 cm ISOVER EPS 100S, λ0,036 Detail

  • 28 cm ISOVER R, λ0,038 Detail + 10 cm ISOVER S, λ0,039 Detail

  • 38 cm ISOVER SG COMBIROOF 30M Detail

  • 32 cm ISOVER SG COMBIROOF 30M Grey Detail

 
Viac informácií o plochých strechách
 

Zásady návrhu tepelnoizolačnej vrstvy plochých striech

Na vytvorenie dodatočnej tepelnoizolačnej vrstvy v konštrukcii plochých striech sa používajú najmä izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu Styrodur. Pri rozhodovaní o konkrétnom type izolačnej dosky je potrebné zohľadniť účel, na ktorý má byť strecha určená a uvažované zaťaženie tepelnoizolačnej vrstvy. Je zrejmé, že na nepochôdznej streche so štrkovým zásypom bude uvažované zaťaženie nižšie ako na pochôdznej streche resp. streche určenej na parkovanie. Izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu Styrodur sú preto vyrábané v rôznych pevnostných triedach s pevnosťou tlaku (pri 10% stlačení) v rozmedzí od 200 až do 700 kPa. Pri návrhu izolačných dosiek je však okrem pevnosti v tlaku pri 10% stlačení nutné sledovať aj dovolené tlakové napätie pre trvalé zaťaženie počas 50 rokov (stlačenie max. 2%). Obe spomínané charakteristiky izolačných dosiek Styrodur sú uvedené v tab.1.

Návrh tepelnej izolácie strechy

Dôležitým krokom pri návrhu tepelnej izolácie je okrem určenia vhodného typu izolantu aj návrh optimálnej hrúbky izolačných dosiek Styrodur. Normou odporúčaná hodnota tepelného odporu pre ploché strechystrechy šikmé so sklonom do 45° je v prípade novostavieb R=4,9 m2.K/W; v prípade obnovovaných stavieb je to hodnota 3,2 m2.K/W. V tab. 2 sú uvedené orientačné minimálne hrúbky potrebné na dosiahnutie normou odporúčaných hodnôt tepelného odporu strešného plášťa (tepelný odpor ostatných vrstiev skladby strešného plášťa bol uvažovaný o hodnote 0,7 m2.K/W). Keďže v prípade obrátených plochých striech sa voda dostáva až pod tepelnoizolačnú vrstvu (na vrstvu hydroizolácie), môže v takomto prípade počas dažďov dochádzať k prechodnému ochladzovaniu nosnej konštrukcie.

Medzivrstva pri realizácii zelenej strechy

Medzi tepelnoizolačnou vrstvou a vegetačnou vrstvou sa preto odporúča realizovať drenážnu štrkovú vrstvu, ktorá zabezpečí odvedenie vody z povrchu tepelnoizolačných dosiek a eliminuje množstvo vody, ktorá sa dostane až na povrch hydroizolácie. Z dôvodu možného zatečenia vody cez vrstvu tepelnej izolácie je tiež potrebné tepelnú izoláciu obrátených plochých striech navrhovať ako jednovrstvovú. V prípade návrhu tepelnej izolácie z dvoch alebo viacerých vrstiev hrozí riziko, že medzi doskami dôjde vplyvom zatečenia a zamrznutia vody k vzájomným posunom vrstiev tepelnej izolácie.  Požadovaný spád na odvedenie vody je potrebné realizovať v podklade, a nie vo vrstve tepelnej izolácie. Na vytvorenie spádu sa používajú špeciálne spádové dosky z EPS polystyrénu alebo minerálnej vlny resp. sa spád vytvorí pomocou betónovej mazaniny.