Odporúčaná hodnota tepelného odporu podľa STN 730540 R=9,9 m2.K/W

 • 10+12 cm Puren FD-L, λ0,022 Detail

 • 12+14 cm Puren MV, λ0,025 Detail

 • 31 cm ISOVER EPS NEOFLOOR 100/150/200 KPa, λ0,031 Detail

 • 33 cm ISOVER EPS 200S, λ0,033 Detail

 • 34 cm ISOVER EPS 150S, λ0,034 Detail

 • 36 cm ISOVER EPS 100S, λ0,036 Detail

 • 28 cm ISOVER R, λ0,038 Detail + 10 cm ISOVER S, λ0,039 Detail

 • 38 cm ISOVER SG COMBIROOF 30M Detail

 • 32 cm ISOVER SG COMBIROOF 30M Grey Detail

 
Viac informácií o plochých strechách


 

Obnova plochých striech


Tepelná sanácia plochých striech patrí medzi základné opatrenia komplexnej obnovy budov. Na rozdiel od jednoduchej opravy hydroizolačnej vrstvy strešného plášťa, ktorou riešime iba problémy funkčnosti pôvodnej hydroizolácie, tepelná sanácia plochej strechy pokrýva komplexne oba základné funkčné požiadavky skladby strešného plášťa – hydroizolačnú i tepelnoizolačnú funkciu. Práve otázka zabezpečenia dostatočnej tepelnoizolačnej ochrany konštrukcie plochých striech zohráva pri návrhu rekonštrukcie plochých striech čoraz dôležitejšiu úlohu. V minulosti navrhované skladby plochých striech vo väčšine prípadov nielenže nevyhovujú dnešným sprísneným teplotechnickým požiadavkám, ale často sú nevyhovujúce aj z hľadiska hygieny a tepelnej pohody vnútorného prostredia. Pre podstrešné priestory starších jestvujúcich budov sú charakteristické výrazné výkyvy teplôt v priebehu roka – v zimných mesiacoch chlad a v letných mesiacoch nadmerné prehrievanie vnútorných priestorov. Z dôvodu nedostatočnej tepelnej ochrany dochádza práve v týchto priestoroch najčastejšie k výskytu húb, plesní a iných zdraviu škodlivých mikroorganizmov. Tepelnou sanáciou plochej strechy tak okrem odstránenia funkčných nedostatkov hydroizolácie eliminujeme celý rad ďalších problémov a porúch – od ekonomických a energetických spojených s vysokou spotrebou energie na vykurovanie (v zimných mesiacoch) resp. ochladzovanie vnútorného vzduchu (v letných mesiacoch) až po nedostatky zdravotné resp. hygienické.
 
Z hľadiska konštrukčného riešenia rozoznávame dva základné postupy obnovy strešných plášťov plochých striech:

1. Dodatočné zateplenie plochých striech s klasickým usporiadaním vrstiev

V tomto prípade sa na pôvodnú vrstvu hydroizolácie položí tepelná izolácia, ďalej separačná vrstva a nová vrstva hydroizolácie. V prípade poškodenej pôvodnej hydroizolačnej vrstvy sa odporúča pôvodnú hydroizoláciu vyspraviť resp. v prípade silného poškodenia úplne odstrániť až na nosný podklad a tepelnoizolačné dosky pokladať až na takto pripravený povrch. Na vytvorenie tepelnoizolačnej vrstvy sa odporúča použiť tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu XPS (napr. Styrodur).Medzi vrstvu tepelnej izolácie a novej vrstvy hydroizolácie je potrebné položiť separačnú vrstvu, ktorá zamedzí nežiadúcemu vzájomnému spolupôsobeniu oboch materiálov. Ako separačnú vrstvu je vhodné použiť nenasiakavú geotextíliu s difúzne otvorenou štruktúrou (plošná hmotnosť min. 140 g/m2). Dôležitou súčasťou návrhu skladby dodatočne tepelne izolovanej plochej strechy s klasickým usporiadaním vrstiev je návrh mechanického kotvenia.

2. Dodatočné zateplenie plochých striech s obráteným usporiadaním vrstiev – tzv. strecha „Plus“

Na pôvodnú skladbu strešného plášťa sa položí vrstva tepelnej izolácie z extrudovaného polystyrénu (Styrodur), následne separačná vrstva a konečná vrstva v podobe zásypu, dlažby resp. vegetačná vrstva. V prípade poškodenia pôvodnej hydroizolačnej vrstvy je pred samotnou tepelnou sanáciou strechy nutné najprv odstrániť všetky poruchy a netesnosti v povlakovej krytine. Vrstvu tepelnej izolácie (Styrodur) je možné položiť až na dokonale vyspravený vodotesný povrch zbavený všetkých mechanických nečistôt.
 

Zásady návrhu tepelnoizolačnej vrstvy plochých striech

Na vytvorenie dodatočnej tepelnoizolačnej vrstvy v konštrukcii plochých striech sa používajú najmä izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu Styrodur. Pri rozhodovaní o konkrétnom type izolačnej dosky je potrebné zohľadniť účel, na ktorý má byť strecha určená a uvažované zaťaženie tepelnoizolačnej vrstvy. Je zrejmé, že na nepochôdznej streche so štrkovým zásypom bude uvažované zaťaženie nižšie ako na pochôdznej streche resp. streche určenej na parkovanie. Izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu Styrodur sú preto vyrábané v rôznych pevnostných triedach s pevnosťou tlaku (pri 10% stlačení) v rozmedzí od 200 až do 700 kPa. Pri návrhu izolačných dosiek je však okrem pevnosti v tlaku pri 10% stlačení nutné sledovať aj dovolené tlakové napätie pre trvalé zaťaženie počas 50 rokov (stlačenie max. 2%). Obe spomínané charakteristiky izolačných dosiek Styrodur sú uvedené v tab.1.
Dôležitým krokom pri návrhu tepelnej izolácie je okrem určenia vhodného typu izolantu aj návrh optimálnej hrúbky izolačných dosiek Styrodur. Normou odporúčaná hodnota tepelného odporu pre ploché strechy a strechy šikmé so sklonom do 45° je v prípade novostavieb R=4,9 m2.K/W; v prípade obnovovaných stavieb je to hodnota 3,2 m2.K/W. V tab. 2 sú uvedené orientačné minimálne hrúbky potrebné na dosiahnutie normou odporúčaných hodnôt tepelného odporu strešného plášťa (tepelný odpor ostatných vrstiev skladby strešného plášťa bol uvažovaný o hodnote 0,7 m2.K/W). Keďže v prípade obrátených plochých striech sa voda dostáva až pod tepelnoizolačnú vrstvu (na vrstvu hydroizolácie), môže v takomto prípade počas dažďov dochádzať k prechodnému ochladzovaniu nosnej konštrukcie. Medzi tepelnoizolačnou vrstvou a vegetačnou vrstvou sa preto odporúča realizovať drenážnu štrkovú vrstvu, ktorá zabezpečí odvedenie vody z povrchu tepelnoizolačných dosiek a eliminuje množstvo vody, ktorá sa dostane až na povrch hydroizolácie. Z dôvodu možného zatečenia vody cez vrstvu tepelnej izolácie je tiež potrebné tepelnú izoláciu obrátených plochých striech navrhovať ako jednovrstvovú. V prípade návrhu tepelnej izolácie z dvoch alebo viacerých vrstiev hrozí riziko, že medzi doskami dôjde vplyvom zatečenia a zamrznutia vody k vzájomným posunom vrstiev tepelnej izolácie.  Požadovaný spád na odvedenie vody je potrebné realizovať v podklade, a nie vo vrstve tepelnej izolácie. Na vytvorenie spádu sa používajú špeciálne spádové dosky z EPS polystyrénu alebo minerálnej vlny resp. sa spád vytvorí pomocou betónovej mazaniny.
 

Výhody použitia obrátených striech

 • povlaková krytina nie je vystavená vonkajším poveternostným vplyvom - aktívna ochrana hydroizolačnej vrstvy
 • výrazne nižšie namáhanie povlakovej krytiny zmenami vonkajších teplôt – pasívna ochrana hydroizolačnej vrstvy
 • dlhodobá životnosť a spoľahlivá bezporuchová funkčnosť strešného plášťa
 • univerzálne použitie – skladbu obrátenej strechy je možné použiť tak pri novostavbách ako aj pri obnove a sanáciach jestvujúcich budov
 • široké možnosti riešenia konečného vzhľadu strechy – na skladbe obrátenej strechy je možné ako finálnu vrstvu použiť štrkový zásyp, dlažbu (kladenú na terčové podložky alebo do pieskového lôžka), vegetačnú vrstvu a pod.
 • moderné jednoduché riešenie konštrukcie strešného plášťa s dlhodobou a v praxi dostatočne overenou funkčnosťou