Právne informácie

Účelom webových stránok dostupných na adrese www.isover.sk, je poskytovať informácie o spoločnosti Saint-Gobain, prípadne subjektoch Skupiny Saint-Gobain.

1) Vydavateľ webových stránok

Účelom týchto webových stránok, ďalej len "Webové stránky", dostupných na adrese www.isover.sk, je poskytovať informácie o spoločnostiach v Skupine Saint-Gobain, prípadne subjektoch Skupiny Saint-Gobain.

Výraz "Skupina Saint-Gobain" alebo "Saint-Gobain" znamená skupinu tvorenú spoločnosťami Saint-Gobain pôsobiacimi na slovenskom trhu, ktoré sú riadené materskou spoločnosťou Compagnie de Saint-Gobain, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ďalšie spoločnosti, ktoré sú ďalej označované za „subjekty Skupiny Saint-Gobain".

Tieto Webové stránky vydáva spoločnosť Saint-Gobain Construction Products s.r.o, IČO: 31389139, so sídlom Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava.

Informácie súvisiace s návrhom a hostingom Webových stránok a s použitým softvérom sú uvedené v sekcii Právne informácie.

2) Zodpovednosť

Spoločnosť Saint-Gobain Construction Products s.r.o, ktorá je majiteľom týchto Webových stránok, bude priebežne vynakladať maximálne úsilie na zabezpečenie spoľahlivosti všetkých údajov poskytovaných na týchto Webových stránkach v okamihu, kedy budú zverejnené na internete, a tiež dostupnosti týchto údajov. Materiál na Webových stránkach môže obsahovať technické nepresnosti, či tlačové chyby a informácie môžu byť zo strany spoločnosti Saint-Gobain Construction Products s.r.o menené, aktualizované a mazané bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Saint-Gobain Construction Products s.r.o (a ostatné spoločnosti v Skupine Saint-Gobain, ako aj všetky ostatné Subjekty Skupiny Saint-Gobain) neposkytujú žiadne záruky ohľadne toho, že Webové stránky budú prevádzkované bez prerušenia či chýb, alebo že vady budú napravené. Spoločnosť Saint-Gobain Construction Products s.r.o (a ostatné spoločnosti v Skupine Saint-Gobain, ako aj všetky ostatné Subjekty Skupiny Saint-Gobain) nezodpovedajú za to, že Webové stránky sú zlučiteľné s počítačovým vybavením návštevníkov Webových stránok alebo že Webové stránky alebo ich server sú bez chýb či vírusov a trójskych koňov, a spoločnosť Saint-Gobain Construction Products s.r.o (a ostatné spoločnosti v Skupine Saint-Gobain, ako aj všetky ostatné Subjekty Skupiny Saint-Gobain) nezodpovedajú za žiadne škody, ktoré návštevníci Webových stránok prípadne utrpia v dôsledku takýchto chýb.

Spoločnosť Saint-Gobain Construction Products s.r.o (a ostatné spoločnosti v Skupine Saint-Gobain, ako aj všetky ostatné Subjekty Skupiny Saint-Gobain) neberú na zodpovednosť omyly alebo opomenutia vo vzťahu k šíreným informáciám, ani za technické problémy Webových stránok a všetkých ostatných webových stránok, na ktorých majú založené odkazy, ani za žiadny výklad údajov zverejnených na týchto webových stránkach alebo za následky ich používania.

Spoločnosť Saint-Gobain Construction Products s.r.o (a ostatné spoločnosti v Skupine Saint-Gobain, ako aj všetky ostatné Subjekty Skupiny Saint-Gobain) všeobecne nepreberá zodpovednosť za akúkoľvek škodu, prípadne ušlý zisk spôsobený prístupom kohokoľvek na Webové stránky alebo nemožnosťou prístupu alebo používaním Webových stránok a / alebo dôverou v akékoľvek údaje pochádzajúcich priamo alebo nepriamo z týchto Webových stránok, bez zreteľa na príčinu, pôvod, povahu alebo dôsledok takejto škody.

3) Duševné vlastníctvo

Ak nie je uvedené inak, sú práva duševného vlastníctva súvisiace s dokumentmi na Webovej stránke a s jednotlivými prvkami vytvorenými pre tieto Webové stránky výhradným vlastníctvom spoločností v Skupine Saint-Gobain a / alebo Subjektov Skupiny Saint-Gobain. Návštevníci sú oprávnení si prezerať, sťahovať a reprodukovať materiály na Webovej stránke len pre svoju internú informáciu za predpokladu, že

1) v nich uchovajú všetky upozornenia obsiahnuté v originálnych materiáloch,

2) obrázky budú používané len s okolitým textom, ktorý sa k obrázkom vzťahuje, a 3) bude použité nasledovné oznámenie o autorskom práve: © Saint Gobain. Všetky práva vlastníkov autorských práv a ďalších práv sú vyhradené. Akékoľvek reprodukovanie a používanie kópií vyhotovených na iné účely, než ako je vyššie uvedené, je výslovne zakázané.

Názvy firiem, logá, výrobky, značky a názvy domén uvedené na týchto Webových stránkach sú majetkom spoločností v Skupine Saint-Gobain a / alebo Subjektov Skupiny Saint-Gobain Group a nesmú byť používané bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušnej spoločnosti. Tieto Webové stránky a ich obsah nesmie byť použitý pre tvorbu akejkoľvek databázy a ani nesmie byť uchovávaný (úplne alebo čiastočne) v databázach pre prístup Váš alebo akejkoľvek tretej osoby, ani pre distribúciu akejkoľvek databázy obsahujúcej celú webovú stránku alebo jej obsah alebo jej časť.

4) Cookies

Spoločnosti v Skupine Saint-Gobain a Subjekty Skupiny Saint-Gobain používajú cookies na účely štatistickej analýzy a pre meranie návštevnosti a používania Webových stránok. Údaje prenášané prostredníctvom cookies nie sú používané individuálne ani na získavanie zákazníkov. Ak nechcete využívať cookies, nastavte si takto svoj prehliadač. Deaktivácia cookies môže brániť vo využívaní niektorých funkcií Webových stránok. Ak akceptujete naše cookies, zostanú uložené vo Vašom počítači po dobu desať (10) rokov, alebo pokiaľ ich neodstránite.

5) Hyperlinky

Nasledujúce odkazy vytvorené tretími osobami bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Skupiny Saint-Gobain sú zakázané:

  • odkazy na domovskú stránku www.saint-gobain.sk,
  • odkazy na akékoľvek internetové stránky Webových stránok,
  • odkazy na nejaký dokument uvedený na Webových stránkach.

Žiadosti o povolenie hyperlinkov sa zasielajú šéfredaktorovi Webových stránok.

6) Údaje zbierané na webovej stránke

Každý návštevník týchto Webových stránok, ktorý poskytne informácie spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, a.s., jej udeľuje všetky prevoditeľné práva súvisiace s týmito informáciami a poskytuje jej súhlas s akýmkoľvek použitím týchto informácií. Informácie, ktoré návštevníci takto poskytnú, nie sú považované za dôverné, musia byť presné a v súlade s platnými právnymi predpismi nesmú poškodzovať záujmy tretích osôb.

Týka sa to konkrétne osobných údajov zhromažďovaných na Webových stránkach, Webové stránky používajú niekoľko spracovateľských operácií, ktorých účelom je zabezpečiť komunikáciu a výmenu informácií s návštevníkmi. Za osobné údaje sú pritom považované meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, emailová adresa, telefónne číslo a ďalšie osobné údaje, ktoré návštevníci na webové stránky uložia.

Tieto spracovateľské operácie najmä umožňujú:

  • prenášať návštevníkom dokumenty o ktoré požiadajú
  • riadiť registráciu návštevníkov