Odporúčaná hodnota tepelného odporu podľa STN 730540 R=9,9 m2.K/W

  • 33 cm Styrodur 3000CS, λ0,033 (rovnaká lambda pre všetky hrúbky) Detail

  • 38 cm Styrodur 4000CS, λ0,035 (rovnaká lambda pre všetky hrúbky) Detail

 
Viac informácií o zelených strechách