A

akustika
Akustika je odbor zaoberajúci sa fyzikálnymi dejmi a biologickými procesmi, ktoré sú spojené so vznikom zvukového vlnenia, jeho šírením a vnímaním zvuku sluchom. Z pohľadu stavebných konštrukcií je dôležitá odolnosť konštrukcie voči zvukom šíriacim sa zo vzduchu – ľudská reč, televízia a pod. (vzduchová nepriezvučnosť). Druhým dôležitým parametrom je kroková nepriezvučnosť, ktorá určuje odolnosť konštrukcie odolávať zvukom vznikajúcim mechanickými rázmi – chôdza, klepanie, pád predmetov a pod.
anhydrit
Anhydrit je síran vápenatý (CaSO4). V stavebníctve sa používa stále častejšie do podláh namiesto betónovej mazaniny. Na rozdiel od betónovej mazaniny neobsahuje výstuž a je samonivelačný. Dá sa používať aj v tenších vrstvách ako betón vystužený kari sieťami.
architekt
Architekt je človek tvoriaci architektúru, teda plán realizácie budovy alebo súboru budov a tiež často dozerá na jeho projektovanie a realizáciu. Jeho práca väčšinou predchádza prácu projektanta, ktorý rieši budovu viac technicky než umelecky.

B

Betónová mazanina
Betónová mazanina je podlahovina vytvorená z vrstvy betónovej zmesi hrúbky 50 až 100 mm (pre obytné a občianske budovy) a 100 až 350 mm (pre priemyselné budovy – podľa požiadavky prevádzkového zaťaženia). Betónová mazanina môže byť jednovrstvová alebo dvojvrstvová, opatrená poterom, ktorý zvyšuje kvalitu podlahy. Podlahy z betónovej mazaniny sa najčastejšie dilatujú vo vzdialenosti po 3,0 m.
blower door test
Test vzduchotesnosti obálky budovy. Každá budova by mala byť odolná voči nekontrolovanému prúdeniu vzduchu. Test vzduchotesnosti je nevyhnutný pri certifikácii energeticky úsporných budov. Pre pasívne domy musí byť do hodnoty n50 do 0,6h-1.

C

celková spotreba energie
V súvislosti s výslednou potrebou energie na vykurovanie a ohrev TÚV zahŕňa celková spotreba energie aj straty vplyvom dopravy energie, účinnosti jej premeny, skladovania atď.

D

diabas
Diabas je bázická výlevná prvohorná vyvrelina. Okrem čadiča je to hlavná surovina pri výrobe kamennej minerálnej vlny.
Drenážne dosky
Drenážne dosky sú špeciálny typ polystyrénových dosiek napenených do foriem. Dosky sú určené na aplikáciu v oblasti stien suterénu stavieb, príp. prechodu na soklovú časť.
DWG
DWG je natívny formát súborov (výkresov) programu AutoCAD, názov odvodený zrejme z DraWinG. Umožňuje ukladať 2D i 3D dáta.

E

ekvivalentná difúzna hrúbka
Hodnota sd je súčinom hrúbky materiálu a jeho difúzneho odporu. Čím je táto hodnota vyššia, tým je zložitejšie, aby vodná para týmto materiálom prechádzala. Nie vždy ale vyššie číslo značí kvalitnejšiu parotesnú vrstvu, výnimkou je napríklad parobrzda VARIO® KM Duplex UV, ktorá má hodnotu sd premenlivú v závislosti od relatívnej vlhkosti vzduchu, čo dovoľuje túto hodnotu meniť až 25x. Vďaka tejto vlastnosti tieto ,,inteligentné parobrzdy" regulujú vlhkosť v konštrukcii a zabraňujú jej prípadnému poškodeniu drevených častí konštrukcií (minimalizujú riziko vzniku plesní, drevokazných húb atď.).
Energetická náročnosť budovy
Energetická náročnosť budovy je pri existujúcich stavbách množstvo energie skutočne spotrebovanej, pri projektoch nových stavieb alebo rekonštrukciách je to vypočítané množstvo energie na splnenie požiadaviek na štandardizované používanie budovy.

F

fúkaná izolácia
Je to druh minerálnej alebo inej izolácie obsahujúcej sypké malé častice, ktoré sa aplikujú do jednotlivých konštrukcií pomocou fúkania. Nedosahujú také dobré parametre ako doskové materiály, sú ale vhodné tam, kde sa nedá aplikovať klasický formát izolácie (štrbiny, stropy atď.).

H

hydroakumulačná vrstva zelených striech
Hydroakumulačná vrstva je vrstva zachytávajúca časť zrážkovej vody – tá môže byť potrebná na rast rastlín v súvrství vegetačných (zelených) striech.

I

IsoCal®
IsoCal® je výpočtový program pre návrh technických izolácií – izolácie potrubí, vzduchovodov, zásobníkov, turbín, kotlov, pecí, a pod. Bol vyvinutý spoločnosťou Isover na pomoc odborníkom pracujúcim v oblasti TZB (kúrenie, chladenie, vzduchotechnika) a energetiky.

K

Kamenná vlna
Je to druh minerálnej izolácie, ktorá sa vyrába zo zmesi kameniva (čadič, diabas, ...). Používa sa v stavebníctve ako tepelná, zvuková a protipožiarna izolácia. Oproti sklenej vlne je tuhšia, takže ju možno používať okrem šikmých striech a priečok aj ako fasádnu dosku alebo do protipožiarnych konštrukcií.
Kontaktné zateplenie (ETICS)
External Thermal Insulation Composite System – vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém je definovaný ako stavebný výrobok dodávaný ako ucelená zostava zložiek skladajúcich sa z lepiacej hmoty, tepelného izolantu, kotviacich prvkov, základnej vrstvy a konečnej povrchovej úpravy.
Kotva
Najčastejší typ mechanického upevňovacieho prostriedku používaného v ETICS. Pozostáva z plastového puzdra s tanierikom a rozperného prvku, ktorý môže byť kovový alebo na báze polymérov.
kroková nepriezvučnosť
Táto hodnota charakterizuje mieru prenášaného hluku konštrukciou. Tento druh zvuku vzniká otrasmi, často spôsobenými chôdzou, vďaka napojeniu jednotlivých konštrukcií potom dochádza k prenosu zvuku dlhšie. Nižšia hodnota preto charakterizuje vyšší akustický komfort (menej hluku sa konštrukciou prenáša dlhšie).
Krokvy
Krokvy sú skupina šikmých prvkov krovu (trámov) nesúcich strešné laty, na ktorých je upevnená strešná krytina.

L

LCA
Life Cycle Assessement (Life Cycle Analysis) – metóda posudzovania environmentálnych aspektov výrobku/služby vo všetkých štádiách jeho/jej života.

M

merná ročná spotreba tepla na vykurovanie
Je najčastejší ukazovateľ používaný na zhodnotenie tepelnej kvality obálky budovy. Hodnota znázorňuje spotrebu energie v kWh prepočítanú na m2 podlahovej plochy budovy za jeden rok. Tento údaj je možné ľahko prepočítať na cenu €/m2 podlahovej plochy po dosadení ceny jednej kWh.
Multi-Komfortný dom
Multi-Komfortný dom je budova, ktorá kladie dôraz tak na tepelnú a akustickú pohodu až na úroveň pasívneho domu, ako aj na kvalitnú výmenu čerstvého vzduchu v interiéri. Vychádza z konceptu pasívnych budov, ktorý ďalej spresňuje.

N

nadkrokvová izolácia
Nadkrokvová izolácia je izolácia určená na zateplenie šikmej strechy nad úrovňou krokiev. ISOVER ponúka riešenie nadkrokvového zateplenia pomocou PIR dosiek, produktov Puren Protect, Puren Plus a PIR Unterdach. Výhoda takejto konštrukcie je v eliminácii tepelných mostov, ktoré sa v konštrukciách vyskytujú v podobe krokiev.
natívny formát súborov
Prirodzený formát súborov pre danú aplikáciu (Word = doc, Excel=xls, AutoCad = dwg atď.).
Nenasiakavosť
Nenasiakavosť je schopnosť materiálu neprijímať do svojich pórov kvapalinu (vodu). Izolačný materiál by mal byť pokiaľ možno čo najmenej nasiakavý, pretože voda má výrazne horšie tepelnoizolačné vlastnosti ako vzduch obsiahnutý vo vzduchových komôrkach izolantov (minerálna vlna alebo EPS).
neprievzdušnosť
Hodnota n50 udáva mieru kvality neprievzdušnosti konštrukcie. Meria sa pri rozdiele tlaku 50 Pa (meraná časť budovy v porovnaní s exteriérom – podtlak i pretlak) a nesmie prekračovať hodnotu 3,0/h (stavby bez ventilácie) alebo 1,0/h (stavby s inštaláciou ventilačných systémov) alebo 0,6/h (pasívne stavby). Hodnota 0,6/h značí, že za 1 hodinu dôjde k výmene 60 % vzduchu.
normy
Technické normy udávajú pravidlá, predpisy, ktoré opisujú rôzne technické procesy. Slovenské technické normy (STN) nie sú všeobecne záväzné, majú odporúčací charakter, ak nie je stanovené právnym predpisom inak. Záväzné sú napríklad normy týkajúce sa zateplenia ( STN 73 0540).
Nulový dom
Nulový dom je budova, ktorá má spotrebu tepla na vykurovanie blízku nule. Takéto hodnoty sa dajú dosiahnuť len pri mimoriadne vhodných klimatických podmienkach, orientácii na svetové strany a jedinečnom technickom riešení, často za pomoci fotovoltických panelov.
Nízkoenergetický dom
Nízkoenergetický dom je bežná stavba, ktorá má spotrebu energie na vykurovanie v rozmedzí 15 – 50 kWh/m² za rok. Dosahuje sa to kvalitným návrhom a stavebnými postupmi predovšetkým bez tepelných mostov.

O

objemová hmotnosť
Objemová hmotnosť je stanovovaná pre vyschnuté stavebné materiály a je to hmotnosť materiálu vrátane pórov, medzier a pod. v kg/m3.
Odvetraná fasáda, vetraná fasáda
Odvetraná alebo vetraná fasáda je konštrukcia fasády, kde je medzi vrchným a vnútorným plášťom priebežná vetraná medzera. Z pohľadu stavebnej fyziky ide o ideálne konštrukcie, ktoré zabraňujú držať v konštrukcii vlhkosť, a tým znižovať jej tepelnú účinnosť.

P

parobrzda, parozábrana
Parobrzda alebo parozábrana je materiál alebo konštrukcia s obmedzenou až takmer nulovou priepustnosťou vodnej pary.
Pasívny dom
Pasívny dom je taký dom, v ktorom môže byť dosiahnutá vysoká tepelná pohoda prostredia v zime aj v lete bez samostatného aktívneho vykurovacieho alebo klimatizačného systému (definícia podľa Adamsona 1987 a Feista 1988), dom sa „vykuruje" a „chladí" úplne pasívne. Sú budovy s ročnou mernou spotrebou tepla na vykurovanie nepresahujúcou 15 kWh/(m2a). Súčasne nemá v týchto budovách celkové množstvo primárnej energie spojenej s prevádzkou budovy (vykurovanie, ohrev TÚV a el. energie pre spotrebiče) prekračovať hodnotu 120 kWh/(m2a). Certifikované pasívne domy musia spĺňať ešte ďalšie kritériá tepelnej pohody.
Penový polystyrén (EPS)
Penový (expandovaný) polystyrén je jeden z najrozšírenejších tepelnoizolačných materiálov. Základnou surovinou na výrobu EPS je speňovateľný polystyrén, ten vzniká suspenznou polymeráciou styrénu. Penový polystyrén sa najviac používa ako tepelná izolácia pre fasády, podlahy a ploché strechy. Pri svojej minimálnej hmotnosti vyniká dobrými mechanickými vlastnosťami, je zdravotne neškodný a dá sa jednoducho recyklovať.
Perimetrický polystyrén
Perimetrický polystyrén je špeciálny typ polystyrénových dosiek napeňovaných do foriem, čím sa docieli nižšia nasiakavosť materiálu oproti klasickému expandovanému typu, a preto sa používa najmä na zateplenie podzemných častí konštrukcií.
Poistná hydroizolácia
Poistná hydroizolácia je vrstva chrániaca stavebnú konštrukciu alebo prostredie pred vodou v prípade poruchy hlavnej hydroizolačnej vrstvy.
polymerácia
Polymerizácia je chemická reakcia, pri ktorej z malých molekúl (monomérov) vznikajú vysokomolekulárne látky (polyméry). Polymerizácia je základná reakcia na výrobu plastov, syntetických kaučukov a umelých vláken.
potreba energie na vykurovanie
Je potreba tepelnej energie, ktorá musí byť dodávaná do klimatizovaných miestností (vykurovanie alebo chladenie) na to, aby sa v miestnosti trvalo udržovala požadovaná teplota.
požiarna bezpečnosť
Požiarna bezpečnosť stavieb je odbor, ktorý sa zaoberá predchádzaním rizikám vzniku a dôsledkov požiaru v budovách a okrem iného hodnotí stavebné konštrukcie z hľadiska požiarnej odolnosti (odpadávanie, odkvapkávanie, horľavosť a pod.).
Prestupy
Prestupy konštrukciou sú najčastejšie káble, rúrky a ďalšie podobné zariadenia. Spôsobujú tepelné mosty, takže je potrebné ich pokiaľ možno minimalizovať.
preukaz energetickej náročnosti budov
Slúži na jednoduché a prehľadné vyhodnotenie domu z hľadiska potreby energie na vykurovanie, chladenie, vetranie, prípravy teplej vody a osvetlenie. Je potrebný pre všetky novostavby a rekonštrukcie nad 1000 m2 podlahovej plochy.
Projektant
Projektant má na starosti návrh a realizáciu projektovej dokumentácie všetkých stupňov. Vychádza z architektonického návrhu, ktorý technicky realizuje.

R

reakcia na oheň
Trieda reakcie na oheň (A – F) udáva, ako daný materiál reaguje na oheň, jeho horľavosť, vývin dymu atď. Materiály z minerálnej vlny sú v kategórii A, tzn. nehorľavé.
Recyklácia
Recyklácia je výraz pre také nakladanie s odpadom, ktoré vedie k jeho ďalšiemu využitiu. Ľahko je možné recyklovať napr. penové polystyrény pri výrobe tepelnej izolácie – biele i sivé typy. Recyklovať možno aj minerálnu vlnu, používa sa potom vo forme „brikiet" na výrobu novej čadičovej izolácie.
Regenerácia
Regenerácia označuje proces opravy poškodených častí, v stavebníctve najčastejšie ide o obnovu stavieb, prípadne celých bytových celkov.
Rekonštrukcia
Rekonštrukcia (znovupostavenie) je výraz pre fyzický návrat k staršiemu nedochovanému stavu – napríklad opravenie omietky na fasáde, výmena časti krovu atď.

S

Samonivelácia
Samonivelácia sa najčastejšie používa v súvislosti s podlahovými hmotami. Ide o materiál, ktorý je možné po zamiešaní vyliať na podlahu a po jednoduchom rozhrnutí do požadovanej hrúbky sa sám rozleje a ustáli do hladkej rovnej vodorovnej vrstvy.
Sivý polystyrén (EPS)
Ide o sivý variant klasického bieleho polystyrénu, ale vďaka grafitovej prímesi získava sivú farbu a až o 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Je to moderný materiál určený zvlášť do energeticky úsporných objektov.
Sklená vlna
Je to druh minerálnej izolácie, ktorá sa vyrába z recyklovateľného skla. Používa sa v stavebníctve ako tepelná a zvuková izolácia, zvlášť pri šikmých strechách, priečkach alebo v tvrdenej forme ako izolácia podláh.
Soklový polystyrén
Soklový polystyrén je špeciálny typ polystyrénových dosiek napeňovaných do foriem. Používajú sa tak na soklovú časť fasádnych zatepľovacích systémov, ako aj na jednovrstvové konštrukcie.
Spádovanie
Spádovanie slúži na vytvorenie spádu. Najčastejšie ide o postupný pokles hrúbky hydroizolačnej vrstvy v smere odtoku plochej strechy.
Strešná izolácia
Strešná izolácia je najčastejšie tepelná izolácia používaná do šikmej alebo plochej strechy, prípadne môže ísť aj o vrchnú hydroizolačnú vrstvu plochej strechy.
súčiniteľ prestupu tepla U
Súčiniteľ prestupu tepla U udáva mieru tepelnej straty stavebnej konštrukcie. Závisí od kvality izolačných materiálov (λ) a ich hrúbky. Čím je hodnota U menšia, tým sú tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie lepšie. jednotka U ... [W∙m-2K-1]
súčiniteľ tepelnej vodivosti
Jednotka... [W∙m-1K-1] Veličina λ je dôležité kritérium na porovnávanie kvality tepelných izolácií. Udáva, ako materiál vedie teplo. Čím je hodnota nižšia, tým je kvalita tepelnej izolácie vyššia a teplo uniká cez taký materiál pomalšie.

T

Technické izolácie
Technické izolácie sú izolácie slúžiace ako tepelná izolácia komínov a pecí a rôznych typov potrubí s vysokou alebo nízkou teplotou.
Tepelná izolácia
Tepelná izolácia je materiál alebo látka, ktorá nedostatočne vedie teplo, tzn. má nízku tepelnú vodivosť.
Tepelná strata
Tepelná strata je množstvo tepla, ktoré unikne z teplejšieho priestoru do chladnejšieho.
tepelné mosty
Sú to miesta, kde rýchlosť unikania tepla z teplejšieho priestoru do chladnejšieho je mnohonásobne vyššia než v okolitých častiach. Sú to napríklad rohy miestností alebo prerušená tepelná izolácia vplyvom konštrukcie. Tepelné mosty okrem tepelnej straty často spôsobujú vznik plesní (napr. v chladných kútoch).
Tepelný odpor R
Tepelný odpor udáva mieru odporu proti prenikaniu tepla. Čím vyšší je tepelný odpor materiálu alebo konštrukcie, tým pomalšie teplo prechádza, a preto je cieľom, aby bol tepelný odpor obálky budovy (podlaha na teréne, obvodové steny i strecha) čo najvyšší. jednotka R... [m2K∙W-1]
Trapézový plech
Trapézový plech je druh plechu ohýbaného v určitom profile.
Trieda horľavosti
Trieda horľavosti uvádza mieru vplyvu ohňa na materiál v závislosti od jeho intenzity a času trvania.

V

vetrané fasády
Vetrané alebo prevetrávané fasády sú konštrukcie fasády, kde je medzi vrchným a vnútorným plášťom priebežná vetraná medzera. Všetka vlhkosť, ktorá by sa v izolácii objavila, je ihneď „odvetraná" vetranou dutinou. Z pohľadu stavebnej fyziky sú to teda najlepšie konštrukcie.
Vnútorné zateplenie
Vnútorné zateplenie je zateplenie pomocou tepelnej izolácie riešenia z vnútornej strany (z interiéru). V tomto prípade zateplenia je potrebné použitie vnútorných parotesných konštrukcií a riešení stykov konštrukcií v rohoch a pod.
vzduchotesnosť
Obálka domu by mala byť čo možno najtesnejšia, aby nedochádzalo k tepelným stratám. Výmena vzduchu v dome je potrebná, ale mala by byť pod kontrolou. Vzduchotesnosť meriame tzv. Blower door testom.
vzduchová nepriezvučnosť
Táto hodnota charakterizuje mieru odporu konštrukcie voči zvuku nesenému vzduchom. Konštrukcie vďaka pôsobeniu zvuku kmitajú a tieto kmity prenášajú následne zvuk do ďalších častí a zvuk sa ďalej opäť šíri vzduchom. Vyššia hodnota preto charakterizuje vyšší akustický komfort.
výsledná potreba energie
Tento ukazovateľ určuje vypočítané množstvo energie potrebnej v priemerných klimatických podmienkach na vykurovanie a ohrev TÚV (teplej úžitkovej vody). Zahŕňa aj straty energie spôsobené rozvodmi tepla a TÚV vďaka inštaláciám. Okrem kvalitného zateplenia a spotreby TÚV tento ukazovateľ závisí aj od miestnych klimatických podmienok a zvykov obyvateľov v danej lokalite.

Z

zelená strecha
Alebo aj „strešná záhrada" – vegetačná úprava plochej alebo šikmej strechy. Môže byť tvorená strešným substrátom alebo iným spôsobom (hydrofilnou vatou), ktorý tvorí vegetačný strešný kryt.
zníženie emisií CO2
Zníženie emisií CO2 (oxidu uhličitého) a boj s globálnymi klimatickými zmenami sú jedným z hlavných tém medzinárodnej politiky. Emisie vznikajú spaľovaním fosílnych zdrojov energie – napríklad v uhoľných elektrárňach. Ich pôvodcom je ale aj doprava. V Českej republike sa vyrába až 60 % energie z fosílnych palív. Jedným z cieľov Európskej únie v tejto oblasti je znížiť do roku 2020 emisie skleníkových plynov o 20 %. Fosílne palivá by preto mali byť nahradzované ekologickejším variantom, napríklad obnoviteľnými zdrojmi energie.
zvuková izolácia
Ako zvuková (akustická) izolácia označujeme materiál alebo látku, ktorá nedostatočne prenáša zvukové vlnenie alebo ho pohlcuje. Výbornou zvukovou izoláciou je napr. minerálna vlna (kamenná aj sklená).

Č

čadič
Čadič je tmavá vyvretá hornina porfýrickej alebo sklovitej štruktúry, sivej až čiernej farby. Je to hlavná surovina na výrobu kamennej minerálnej vlny.

Š

Štandardný dom
Štandardný dom je budova vzťahujúca sa k priemernej zástavbe čo do veku i konštrukčného riešenia.

Ť

ťažká/ľahká plávajúca podlaha
Je to špeciálna akustická konštrukcia podlahy, kde je použitá akustická podložka (kročajová izolácia z tvrdenej kamennej vlny alebo elastifikovaného polystyrénu) a roznášacia doska. Roznášacia doska môže byť na báze betónu alebo anhydritu v prípade ťažkej plávajúcej podlahy. V systéme ľahkej plávajúcej podlahy sa používajú spravidla dosky Rigidur alebo OSB.

Ž

životný cyklus stavebnej izolácie
Celý životný cyklus sa začína ťažbou zdrojových surovín z prírody, ich dopravou a spracovaním vo výrobe, zabudovaním do stavebných konštrukcií a po skončení životnosti budovy aj jej recykláciou. Pri izoláciách sa udáva štandardne 50 rokov.