Pre stiahnutie súboru vyplňte kontaktný formulár.
Vyplnením osobných údajov a registráciou na tejto web stránke dávam súhlas spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s .r. o., Stará Vajnorská 139, 831 04, Bratislava, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka číslo: 8410/B, k spracovaniu poskytnutých údajov v databáze t.j. k ich ukladaniu na nosiče dát, kopírovaniu, uchovávaniu, vyhľadávaniu, triedeniu, kombinovaniu a likvidácií v zmysle Zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas poskytujem na dobu neurčitú, až do jeho písomného odvolania a to najmä za účelom zasielania marketingových informácií a softwarových aktualizácií. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžem odvolať kedykoľvek písomnou formou s tým, že odvolanie súhlasu je účinné ku dňu jeho doručenia spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s .r. o.